• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Sözleşmeler

Contract1520.jpg

4401

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI

KURULUŞ ANLAŞMASI İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINI

TADİL METNİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Kanun No. 4401    Kabul Tarihi : 7.7.1999 
 

MADDE 1. – Türkiye tarafından 15.3.1995 tarihinde imzalanan “Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması” ile 4.3.1997 tarihinde imzalanan “ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metni”nin onaylanması uygun bulunmuştur.


MADDE 2. – Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan yüz milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez.

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

MADDE 3. – Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yapmak ve Anlaşma hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

MADDE 4. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

4763

KANUN NO: 4763  

        
Kabul Tarihi : 20.6.2002       
 

MADDE 1. – 26 Şubat 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE

CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ

GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMA

 

Bir tarafta, aşağıda “Türkiye” olarak anılan TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

Diğer tarafta, aşağıda “Topluluk” olarak anılan AVRUPA TOPLULUĞU,

Şu hususları göz önünde tutarak:

(1) 6 Mart 1995 tarihli Türkiye-AB Ortaklık Konseyi İlke Kararı, Türkiye-AB işbirliğinin kapsamını genişletmek amacıyla, Türkiye’nin belirli Topluluk programlarını muhtemel katılımı da dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda girişimler başlatılmasını öngörmüştür.

(2) Aralık 1997’de toplanan Lüksemburg Avrupa Birliği Zirvesi, aday ülkelerin Topluluk programlarına katılımını, her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılmak kaydıyla, güçlendirilmiş katılım öncesi stratejiyi geliştirici bir unsur olarak belirlemiştir. Eş zamanlı olarak, aynı imkânı Türkiye için de öngören, Türkiye için Avrupa Stratejisi hazırlanmıştır. Aralık 1999’da Helsinki’de ve özellikle Aralık 2000’de Nice’de yapılan Avrupa Birliği Zirvesi toplantılarını müteakip, bu alanda her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılan yaklaşımlar, Topluluk programlarının pek çoğunu içerecek kapsamlı bir hale getirilebilecektir.

(3) Aralık 1999 Helsinki Avrupa Birliği Zirvesi, Türkiye’nin, diğer aday ülkelere uygulanan aynı kriterler temelinde Birliğe katılması mukadder bir aday ülke olduğunu, mevcut Avrupa Stratejisi temelinde, diğer aday ülkeler gibi Türkiye’nin de, reformlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla, Topluluk programlarına katılımı da içeren bir katılım öncesi stratejisinden faydalanacağını ve ayrıca, Topluluk program ve ajansları ile, katılım süreci bağlamında aday ülkeler ve Birlik arasında yapılacak toplantılara iştirak etme imkânına sahip olacağını belirtmiştir.

(4) Türkiye çeşitli Topluluk programlarına katılım arzusunu beyan etmiştir.

(5) Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak malî katkı payını da içeren özel hüküm ve şartlar, Topluluk adına hareket eden Avrupa Komisyonu ile Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma ile belirlenmelidir.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR :

MADDE 1

Türkiye, AB’ne aday Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin katılımına açık olan tüm Topluluk programlarına, bu programların kabulüne dair hükümlere uygun olarak katılabilir.

MADDE 2

Türkiye, katıldığı belirli programlara uygun olarak Avrupa Birliği bütçesine malî katkıda bulunur.

MADDE 3

Türkiye’nin temsilcileri, Türkiye’nin malî katkıda bulunacağı programları izlemekle sorumlu yürütme komitelerine, Türkiye’yi ilgilendiren konularda ve gözlemci statüsünde katılabileceklerdir.

MADDE 4

Türkiye’den katılımcılar tarafından sunulacak proje ve girişimler, ilgili programları için Üye Ülkelere uygulananlarla mümkün olduğunca aynı koşul, kural ve usullere tâbi olacaktır.

MADDE 5

Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak ödenecek malî katkı payını da içeren özel hüküm ve şartlar, Topluluk adına hareket eden Avrupa Komisyonu ile,Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma ile belirlenecektir.

Katılım öncesi strateji çerçevesinde Türkiye’ye yönelik yardımlara ve özellikle bir Katılım Ortaklığı oluşturulmasına ilişkin 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001 sayılı Konsey Yönetmeliği1 temelinde, Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde ekonomik ve sosyal yapıların reformuna eşlik eden malî ve teknik tedbirler (MEDA) hakkında 23 Temmuz 1996 tarih ve (EC) 1488/96 sayılı Konsey Tüzüğüne2, veya AT-Türkiye Gümrük Birliğini güçlendiren tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 10 Nisan 2000 tarih ve (EC) 764/2000 sayılı Konsey Tüzüğüne3, veya Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 22 Ocak 2001 tarih ve (EC) 257/2001 sayılı Konsey Tüzüğüne4, veya Türkiye’ye Topluluk dış yardımı sağlamak üzere gelecekte kabul edilebilecek benzer bir Tüzüğe uygun olarak, Türkiye’nin Topluluk dış yardımı için başvuruda bulunması durumunda, söz konusu Topluluk yardımının Türkiye tarafından kullanılmasına ilişkin koşullar bir Malî Muhtıra ile belirlenir. 

MADDE 6

Anlaşma süresiz olarak uygulanacaktır. Taraflardan birinin 6 ay önceden yazılı bildirimde bulunması koşuluyla, Anlaşma feshedilebilir.

MADDE 7

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde ve bunu takip eden her üç yılda bir, her iki Âkit Taraf, Türkiye’nin bir veya daha fazla Topluluk programına fiili katılımını esas alarak, Anlaşmanın uygulanmasını gözden geçirebilir.

MADDE 8

Anlaşma, bir yanda Türkiye topraklarında, diğer yanda Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmada öngörülen koşullar dahilinde Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın uygulandığı topraklarda uygulanır.

MADDE 9

Anlaşma, Âkit Tarafların, kendi usullerinin tamamlandığını karşılıklı olarak bildirdikleri tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 10

Anlaşma, İspanyolca, Danimarkaca, Almanca, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Flamanca, Portekizce, Fince, İsveçce ve Türkçe dillerinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde hazırlanmıştır.

                                    

(1) Topluluk Resmî Gazetesi (TRG) L58, 28.2.2001, s.1

(2) TRG L 189, 30.7.1996, s. 1 Son olarak 2698/2000 (TRG L311, 12.2.2000, s.1) no’lu AB Tüzüğüyle değiştirilmiş olan tüzük

5598

KANUN NO: 5598

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kabul Tarihi: 13 Mart 2007

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Mart 2007 - Sayı: 26465

MADDE 1 - Son olarak 17 Aralık 1991 tarihinde gözden geçirilen, 5 Ekim 1973 tarihli "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma"ya katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

5108

GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5108         

Kabul Tarihi : 31.3.2004       
 

 

MADDE 1. - Gümrük İşbirliği Konseyinin 26 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da yapılan oturumunda imzaya açılan, Ülkemiz adına 28 Haziran 1990 tarihinde imzalanan ve İstanbul Sözleşmesi adıyla anılan “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5117

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASININ CENEVRE METNİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 

Kanun No. 5117         

Kabul Tarihi : 7.4.2004       

Resmi Gazete Tarihi 14/04/2004 
Resmi Gazete Numarası 25433

MADDE 1. - 2 Temmuz 1999 tarihinde Cenevre’de düzenlenen Diplomatik Konferans’ta kabul edilen Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE

İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASI’NIN CENEVRE METNİ

(2 Temmuz 1999 tarihinde Diplomatik Konferans ile kabul edilmiştir.)

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE

İLİŞKİN LAHEY ANLAŞMASININ CENEVRE METNİ

İÇİNDEKİLER Sayfa

GİRİŞ HÜKÜMLERI 7

Madde 1: Kısaltılmış Tanımlar 7:8

Madde 2: Belirli Uluslararası Anlaşmalarla ve Akit Tarafların Kanunları ile

Sağlanan Diğer Korumaların Uygulanabilirliği 8

BÖLÜM I - ULUSLARARASI BAŞVURU VE ULUSLARARASI TESCİL 8

Madde 3: Uluslararası Başvuru Yapma Hakkı 8

Madde 4: Uluslararası Başvuru Yapma Usulü 8:9

Madde 5: Uluslararası Başvurunun İçeriği 9

Madde 6: Rüçhan 9:10

Madde 7: Belirleme Ücretleri 10

Madde 8: Yanlışlıkların Düzeltilmesi 10

Madde 9: Uluslararası Başvuru Tarihi 10:11

Madde 10: Uluslararası Tescil, Uluslararası Tescil Tarihi, Yayınlama ve

Uluslararası Tescilin Gizli Kopyaları 11

Madde 11: Yayın Ertelemesi 11:12

Madde 12: Ret 13

Madde 13: Tasarımın Bütünlüğü ile İlgili Özel Şartlar 13

Madde 14: Uluslararası Tescilin Hükmü 13:14

Madde 15: Hükümsüzlük 14

Madde 16: Değişikliklerin Kaydı ve Uluslararası Tescil ile İlgili Diğer Hususlar 14:15

Madde 17: Uluslararası Tescilin İlk Dönemi, Yenilenmesi ve Koruma Süresi 15

Madde 18: Yayınlanmış Uluslararası Tescillerle İlgili Bilgiler 15

BÖLÜM II - İDARÎ HÜKÜMLER 16

Madde 19: Birden Fazla Devletin Ortak Ofisi 16

Madde 20: La Hey Birliğine Üyelik 16

Madde 21: Genel Kurul 16:18

Madde 22: Uluslararası Büro 18

Madde 23: Mali İşler 19:20

Madde 24: Yönetmelik 20

BÖLÜM III - GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞİŞTİRME 20

Madde 25: İşbu Metnin Gözden Geçirilmesi 20

Madde 26: Belirli Maddelerin Genel Kurul Tarafından Değiştirilmesi 20:21

BÖLÜM IV - SON HÜKÜMLER 21

Madde 27: İşbu Metne Taraf Olmak 21:22

Madde 28: Onayların ve Katılımların Yürürlük Tarihi 22

Madde 29: Çekincelerin Yasaklanması 22

Madde 30: Akit Taraflarca Yapılan Beyanlar 22:23

Madde 31: 1934 ve 1960 Tarihli Metinleri'nin Uygulanabilirliği 23

Madde 32: İşbu Metne Taraf Olmaktan Çekilme 23

Madde 33: İşbu Metnin Dili ve İmzalanması 23

Madde 34: Tevdi Makamı 23

GİRİŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1

Kısaltılmış Tanımlar

İşbu Metinde geçerli olmak üzere;

(i) "La Hey Anlaşması", Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tevdii ile İlgili La Hey Anlaşması anlamındadır; bundan böyle Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili ile ilgili La Hey Anlaşması olarak adlandırılmıştır.

(ii) "işbu Metin", mevcut metin ile oluşturulan La Hey Anlaşmasını ifade eder.

(iii) "Yönetmelik", işbu Metne bağlı Yönetmeliği ifade eder.

(iv) "öngörülen", Yönetmelikte belirtilmiş olan anlamındadır.

(v) "Paris Sözleşmesi", 20 Mart 1883'de Paris'te imzalanmış, sonradan gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş şekliyle, Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'ni ifade eder.

(vi) "uluslararası tescil", işbu Metne göre hüküm ifade eden endüstriyel tasarımların uluslararası tescilini ifade eder.

(vii) "uluslararası başvuru", uluslararası tescil için yapılan başvuruyu ifade eder.

(viii) "Uluslararası Sicil", Uluslararası Büro tarafından uluslararası tescillerle ilgili, işbu Metin veya Yönetmeliğin gerektirdiği veya kaydına izin verdiği bilgilerin, saklandığı ortama bakılmaksızın, kaydedildiği resmi sicil anlamındadır.

(ix) "kişi", gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

(x) "başvuru sahibi", uluslararası başvurunun adına yapıldığı kişiyi ifade eder.

(xi) "hak sahibi", Uluslararası Sicilde adı tescil sahibi olarak kayıtlı olan kişiyi ifade eder.

(xii) "hükümetlerarası kuruluş" Madde 27 (1) (ii)'ye göre işbu Metne taraf olmaya ehil hükümetlerarası kuruluşu ifade eder.

(xiii) "Akit Taraf" işbu Metne taraf herhangi bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluşu ifade eder.

(xiv) "başvuru sahibinin Akit Tarafı" Madde 3'de belirtilen şartlardan en az birini sağlayan başvuru sahibine bu ilişki nedeniyle uluslararası başvuru yapma hakkı sağlayan Akit Taraf veya Akit Taraflardan birini ifade eder. Başvuru sahibinin Madde 3'e göre başvuru yapmasına hak tanıyan iki veya daha fazla Akit Taraf olması durumunda, "başvuru sahibinin Akit Tarafı" uluslararası başvuruda adı belirtilen olacaktır.

(xv) "Akit Tarafın toprakları", Akit Tarafın bir Devlet olması durumunda bu Devletin topraklarını, Akit Tarafın bir hükümetlerarası kuruluş olması durumunda, bu hükümetlerarası kuruluşun kuruluş anlaşmasında faaliyet göstermeye yetkili kılındığı toprak bütününü ifade eder.

(xvi) "Ofis", Akit Tarafça, bu Akit Tarafın topraklarında endüstriyel tasarımlara koruma sağlamakla yetkili kılınan kurumu ifade eder.

(xvii) "İnceleme Ofisi", Endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kendisinde dosyalanan başvuruları en azından yenilik kriteri taşımaları açısından resen inceleyen ofisi ifade eder.

(xviii) "belirleme", uluslararası tescilin bir Akit Tarafta geçerli olması için yapılan talebi ve aynı zamanda bu talebin Uluslararası Sicilde kaydedilmesini ifade eder.

(xix) "belirlenmiş Akit Taraf" ve "belirlenmiş Ofis", sırasıyla belirlemenin uygulanacağı Akit Taraf ve bu Akit Tarafın Ofisini ifade eder.

(xx) "1934 Metni" La Hey Anlaşmasının 2 Haziran 1934'te Londra'da imzalanmış metnini ifade eder.

(xxi) "1960 Metni" La Hey Anlaşmasının 28 Kasım 1960'ta La Hey' de imzalanan metnini ifade eder.

(xxii) "1961 Ek Metni" 1934 metnine ilave olarak, 18 Kasım 1961'de Monako'da imzalanan metni ifade eder.

(xxiii) "1967 Tamamlayıcı Metni" La Hey Anlaşmasının tadilinin 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de imzalanan Tamamlayıcı metnini ifade eder.

(xxiv) "Birlik" 6 Kasım 1925 La Hey Anlaşması ile tesis edilen ve 1934 ve 1960 Metinleri, 1961 Ek Metni ve1967 Tamamlayıcı Metni ile sürdürülen ve işbu Metin ile muhafaza edilmiş La Hey Birliği'ni ifade eder.

(xxv) "Genel Kurul", Madde 21(1)(a)'da belirtilen Genel Kurul veya bunun yerine geçen herhangi bir Kurulu ifade eder.

(xxvi) "Teşkilat" Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nı ifade eder.

(xxvii) "Genel Müdür" Teşkilatın Genel Müdürü'nü ifade eder.

(xxviii) "Uluslararası Büro" Teşkilatın Uluslararası Bürosu'nu ifade eder.

(xxix) "Onay Belgesi", katılım veya onaylama belgelerini ihtiva eden belge şeklinde yorumlanacaktır.

Madde 2

Belirli Uluslararası Anlaşmalarla ve Akit Tarafların Kanunları ile Sağlanan

Diğer Korumaların Uygulanabilirliği

(1) [Akit Tarafların Kanunları ve Belirli Uluslararası Anlaşmalar] İşbu Metnin hükümleri ne Akit Taraflardan birinin kanunlarıyla sağlanan daha elverişli bir korumayı, ne de hiçbir şekilde uluslararası telif anlaşmaları ve konvansiyonlarıyla korunan sanat eserleri ve uygulamalı sanatların korunmasını veya Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmanın eki olan Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlişkili Unsurları Anlaşması tarafından endüstriyel tasarımlara sağlanan korumayı etkilemez.

(2) [Paris Sözleşmesine Uyma Şartı] Her bir Akit Taraf, Paris Sözleşmesi'nin endüstriyel tasarımlar ile ilgili hükümlerine uyacaktır.

BÖLÜM I

ULUSLARARASI BAŞVURU VE ULUSLARARASI TESCİL

Madde 3

Uluslararası Başvuru Yapma Hakkı

Akit Taraf olan bir Devletin veya Akit Taraf olan bir hükümetlerarası kuruluşa üye olan bir Devletin vatandaşı olan veya Akit Taraf olan herhangi bir Devletin toprakları içinde geçici veya kalıcı ikameti bulunan veya sınai veya ticari bir kuruluşu bulunan herhangi bir kişi, uluslararası başvuru yapmaya hak kazanır.

Madde 4

Uluslararası Başvuru Yapma Usulü

(1) [Doğrudan veya Dolaylı Başvuru] (a) Uluslararası başvuru, başvuru sahibinin tercihine göre, ya doğrudan Uluslararası Büroya, ya da başvuru sahibinin Akit Tarafı'nın Ofisi aracılığıyla yapılabilir.

(b) (a) bendi hükmüne rağmen, herhangi bir Akit Taraf bir beyanname ile Genel Müdüre uluslararası başvuruların kendi Ofisinde yapılamayacağını bildirebilir.

(2) [Dolaylı Başvuru Halinde Havale Ücreti] Herhangi bir Akit Tarafın Ofisi, kendisi aracılığıyla yapılan her uluslararası başvuruyla ilgili olarak, kendi adına olmak üzere başvuru sahibinden havale işlem ücreti isteyebilir.

Madde 5

Uluslararası Başvurunun İçeriği

(1) [Uluslararası Başvuruda Zorunlu İçerik] Uluslararası başvuru, öngörülen dil veya dillerden birinde yapılır ve aşağıdaki unsurları içerir veya başvuru beraberinde sunulur;

(i) işbu Metin uyarınca yapılan uluslararası tescil talebi,

(ii) başvuru sahibi hakkında öngörülen bilgiler,

(iii) Uluslararası başvurunun konusu olan endüstriyel tasarımın öngörülen sayıda çoğaltılmış bir görsel anlatımı veya başvuru sahibinin tercihine göre birkaç farklı görsel anlatımı. Ancak, tasarım iki boyutlu ise ve (5)'inci fıkra uyarınca yayın ertelemesi talebi varsa, uluslararası başvuru görsel anlatım yerine endüstriyel tasarımın öngörülen sayıda numunesi ile de yapılabilir.

(iv) endüstriyel tasarımın üzerinde uygulanacağı veya endüstriyel tasarımla ilişkili olarak kullanılacak ürün veya ürünlerin öngörülen şekilde belirtilmesi,

(v) seçilmiş Akit Tarafların belirtilmesi,

(vi) öngörülen ücretler,

(vii) öngörülen diğer unsurlar.

(2) [Uluslararası Başvuruda Zorunlu Ek İçerikler] (a) Ofisi, İnceleme Ofisi olan herhangi bir Akit Taraf, işbu Metne taraf olduğu sırada, yürürlükte olan mevzuatına göre bir endüstriyel tasarıma koruma elde edilmesi için yapılacak başvurunun başvuru tarihi alabilmesi için (b) alt paragrafında belirtilen unsurları içermesini zorunlu kılıyorsa, Akit Taraf bir beyanla bu unsurların hangileri olduğunu Genel Müdüre bildirebilir.

(b) (a) Paragrafı uyarınca bildirilebilecek unsurlar aşağıdakilerdir:

(i) ilgili başvuruya konu olan endüstriyel tasarımın yaratıcısının kimliğine ilişkin bilgiler,

(ii) ilgili başvuruya konu olan endüstriyel tasarımın önemli özelliklerinin veya görsel anlatımının kısa bir açıklaması,

(iii) istem.

(c) Uluslararası başvuruda, (a) paragrafı uyarınca beyanda bulunmuş bir Akit Taraf seçilmişse, başvuru aynı zamanda bu beyana konu unsurları da öngörülen şekilde içermelidir.

(3) [Uluslararası Başvuruda Bulunabilecek Diğer İçerikler] Uluslararası başvuru Yönetmelikte belirtilen diğer bazı unsurlarla beraber veya bunları içerecek şekilde sunulabilir.

(4) [Aynı Uluslararası Başvuruda Birden Fazla Endüstriyel Tasarımın Olması] Öngörülmüş şartlar saklı kalmak üzere, bir uluslararası başvuru iki veya daha fazla endüstriyel tasarımı içerebilir.

(5) [Yayın Erteleme Talebi] Uluslararası başvuru yayın erteleme talebi içerebilir.

Madde 6

Rüçhan

(1) [Rüçhan Talebi] (a) Uluslararası başvuru, sözleşmeye taraf herhangi bir ülke veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi herhangi bir ülkede yapılmış başvuru veya başvurulara dayalı olarak Paris Sözleşmesinin 4. maddesi çerçevesinde yapılmış bir rüçhan talebi içerebilir.

(b) (a) Paragrafında belirtilen rüçhan talebinin uluslararası başvurunun yapılmasından sonra da talep edilebileceği Yönetmelikte hükme bağlanabilir. Ancak Bu durumda, Yönetmelik bu talebin yapılabileceği süreyi de öngörür.

(2) [Uluslararası Başvurunun Rüçhan Hakkına Dayanak Olarak Kullanılabilmesi] Uluslararası başvuru, sonraki akibeti ne olursa olsun, başvuru tarihi itibariyle Paris Sözleşmesi'nin 4. maddesi uyarınca yapılmış normal bir başvuruya denk kabul edilir.

Madde 7

Belirleme Ücretleri

(1) [Öngörülen Belirleme Ücreti] Öngörülen ücretler, (2)'nci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, belirleme yapılmış her bir Akit Taraf için bir belirleme ücretini içerir.

(2) [Bireysel Belirleme Ücreti] Ofisi, İnceleme Ofisi olan herhangi bir Akit Taraf ve hükümetlerarası kuruluş niteliği taşıyan herhangi bir Akit Taraf, kendisinin belirlendiği bir uluslararası başvuruyla ve böyle bir uluslararası başvurudan kaynaklanan uluslararası tescilin yenilenmesi ile ilgili olarak, (1)'inci fıkrada belirtilen belirleme ücretinin yerine tutarı bildirim de belirtilen ve ileriki bildirimlerle değiştirilecek olan bireysel belirleme ücreti alınacağını Genel Müdüre bir bildirimle duyurabilir. Söz konusu miktar ilk koruma süresi ve her yenileme süresi veya ilgili Akit Taraf tarafından öngörülen maksimum koruma süresi için, söz konusu Akit Tarafça sabitlenebilir. Ancak bu miktar, söz konusu Akit Tarafın aynı sayıda endüstriyel tasarım ve denk koruma süresi için almaya hak kazandığı miktardan fazla olamaz ve yine bu miktar uluslararası prosedür neticesinde elde edilen kazançtan düşülür.

(3) [Belirleme Ücretlerinin Havalesi] (1) ve (2)'nci fıkralarda söz edilen belirleme ücretleri, bu ücretlerin ödenmesi gereken Akit Taraflara Uluslararası Büro tarafından havale edilir.

Madde 8

Yanlışlıkların Düzeltilmesi

(1) [Uluslararası Başvurunun İncelenmesi] Eğer Uluslararası Büro, uluslararası başvurunun, Uluslararası Büroya ulaştığı zamanki haliyle, işbu Metin ve Yönetmelik şartlarını karşılamadığını tespit ederse, başvuru sahibinin öngörülen sürede gerekli düzeltmeleri yapması için çağrıda bulunur.

(2) [Düzeltilmeyen Yanlışlıklar] (a) Eğer başvuru sahibi çağrıya öngörülen süre içinde uymazsa, (b) paragrafı hükmü saklı kalmak üzere, uluslararası başvuru terk edilmiş sayılır.

(b) Madde 5(2) veya Yönetmelik uyarınca Akit Taraf tarafından Genel Müdüre bildirilmiş olan özel koşulların karşılanmadığı durumunda, başvuru sahibi düzeltme çağrısına öngörülen sürede uymazsa uluslar arası başvuruda yer alan söz konusu Akit Taraf için yapılan belirleme yapılmamış sayılır.

Madde 9

Uluslararası Başvuru Tarihi

(1) [Doğrudan Yapılan Uluslararası Başvuru] Uluslararası başvurunun doğrudan Uluslararası Büroya yapılması durumunda, başvuru tarihi (3)'üncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, uluslararası başvurunun Uluslararası Büroya ulaştığı tarihtir.

(2) [Dolaylı Yapılan Uluslararası Başvuru] Uluslararası başvurunun, başvuru sahibinin Akit Taraf Ofisine yapılması durumunda, başvuru tarihi öngörülen şekilde belirlenecektir.

(3) [Belirli Bazı Yanlışlıklar İçeren Uluslararası Başvuru] Eğer uluslararası başvuru, başvurunun Uluslararası Büroya ulaştığı tarihte başvuru tarihinin ertelenmesini gerektiren bir hata olarak öngörülen yanlışlık içeriyorsa, başvuru tarihi, bu yanlışlıkların düzeltilmiş halinin Uluslararası Büronun eline ulaştırıldığı tarihtir.

Madde 10

Uluslararası Tescil, Uluslararası Tescil Tarihi, Yayınlama ve Uluslararası

Tescilin Gizli Kopyaları

(1) [Uluslararası Tescil] Uluslararası Büro uluslararası başvuruya konu olan her bir endüstriyel tasarımı eline ulaşır ulaşmaz hemen, veya Madde 8 uyarınca düzeltilmesi istenen yanlışlıklar var ise bu yanlışlıkların düzeltilmiş hali eline ulaşır ulaşmaz tescil altına alır. Tescil, Madde 11 uyarınca yayın ertelemesi talebi varsa bile yürürlük kazanır.

(2) [Uluslararası Tescil Tarihi] (a) Tescil tarihi, (b) paragrafı hükmü saklı kalmak üzere, uluslararası başvurunun yapıldığı başvuru tarihidir.

(b) Eğer uluslararası başvuruda, Uluslararası Büronun eline ulaştığı tarihte Madde 5(2) uyarınca yanlışlık varsa, yanlışlıkların düzeltilmiş olarak Uluslararası Büronun eline ulaştırıldığı tarih ile uluslararası başvurunun yapıldığı tarihler arasındaki hangi tarih daha sonra ise, uluslararası tescil tarihi bu tarih olarak kabul edilir.

(3) [Yayınlama] (a) Uluslararası tescil Uluslararası Büro tarafından yayınlanır. Bu yayınlamanın tüm Akit Taraflar için yeterli kamu açıklaması niteliği taşıdığı kabul edilir ve hak sahibinden bunun dışında başka bir kamu açıklaması istenemez.

(b) Uluslararası büro belirleme yapılmış olan her bir Ofise uluslararası tescilin yayınının bir kopyasını gönderir.

(4) [Yayın Öncesi Gizliliğin Sağlanması] Uluslararası Büro, (5)'inci fıkra ve Madde 11(4)(b) hükümleri saklı kalmak üzere, her uluslararası başvuruyu ve her uluslararası tescili yayınlanıncaya kadar saklı tutar.

(5) [Gizli Kopyalar] (a) Uluslararası Büro, uluslararası tescilin gerçekleştirilmesinin hemen ardından, uluslararası tescilin ve bu uluslararası başvuru ile beraber sunulmuş olan tüm ilgili doküman, açıklama ve numunelerin bir suretini Uluslararası başvuruda belirlenmiş olan ve böyle bir kopyanın tarafına ulaştırılmasını istediğini Uluslararası Büroya bildirmiş olan her bir Ofise gönderir.

(b) Ofis, Uluslararası Büro tarafından kendisine kopyası gönderilen her uluslararası tescili, uluslararası tescilin Uluslararası Büro tarafından yayınlanmasına kadar gizli tutar, ve söz konusu kopyayı sadece uluslararası tescili ve Ofisin yetkili olduğu Akit Taraf adına veya Ofis nezdinde endüstriyel tasarımların korunması için yapılan başvuruları incelemek amacıyla kullanabilir. Ofis, özellikle, uluslararası tescilin dayandığı uluslararası başvurunun başvuru hakkı sahipliği üzerinde bir ihtilafı konu alan idari veya yasal işlemlerle ilgili olması koşulu dışında, söz konusu uluslararası tescilin içeriğini başvuru sahibinden başka hiç kimseye açıklayamaz. Söz konusu idari veya yasal işlemlerin gerektirdiği durumda, uluslararası tescilin içeriği sadece söz konusu işlemlerle ilgili taraflara gizlilik içinde ve bu açıklamanın gizliliğine uymaları kaydıyla açıklanır.

Madde 11

Yayın Ertelemesi

(1) [Akit Tarafların Kanunlarında Yer Alan Yayın Ertelemesine İlişkin Hükümler] (a) Eğer Akit Taraflardan herhangi birinin kanunlarında endüstriyel tasarımların yayın erteleme süreleri öngörülen süreden daha az ise, ilgili Akit Taraf geçerli kabul olunacak erteleme süresini bir beyanla Genel Müdüre bildirir.

(B) Eğer Akit Taraflardan herhangi birinin kanunları yayın ertelemesine olanak tanımıyorsa, söz konusu Akit Taraf bu hususu bir beyanla Genel Müdüre bildirir.

(2) [Yayın Ertelemesi] Eğer uluslararası başvuruda yayın erteleme talebi varsa, yayın;

(i) eğer uluslararası başvuruda belirlenmiş olan Akit Taraflardan hiçbiri (1)'inci fıkra uyarınca bir beyanda bulunmamışsa, öngörülen sürenin bitiminde gerçekleşir, veya

(ii) eğer uluslararası başvuruda belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri (1)'inci fıkranın (a) paragrafı uyarınca beyanda bulunmuşsa, bu beyanda belirtilen sürenin bitiminde veya bu şekilde beyanda bulunmuş birden fazla Akit Taraf varsa, bunların belirledikleri süreler arasında ilk dolan süre sonrasında gerçekleşir.

(3) [Yürürlükteki Kanunun Yayın Ertelemesine İzin Vermediği Durumlarda Yayın Erteleme Talebine Yapılan İşlem] Eğer yayın ertelemesi talebi yapılmışsa ve uluslararası başvuruda belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri (1)'inci fıkranın (b) bendi uyarınca, kendi kanunlarına göre yayın ertelemenin mümkün olmadığı beyanında bulunmuşsa;

(i) Bent (ii) hükmü saklı kalmak üzere, Uluslararası Büro başvuru sahibine gereken uyarıyı yapar; eğer başvuru sahibi öngörülen süre içinde Uluslararası Büroya söz konusu Akit Taraf için yapılan belirlemeyi geri çektiğini bir yazıyla bildirmezse, Uluslararası Büro yayın erteleme talebini dikkate almaz;

(ii) eğer uluslararası başvuru endüstriyel tasarımın görsel anlatımları yerine numune ile birlikte yapılmışsa, Uluslararası Büro söz konusu Akit Taraf için yapılmış belirlemeyi yapılmamış kabul eder ve başvuru sahibini uygun şekilde bilgilendirir.

(4) [Erken Yayınlama veya Uluslararası Tescil için Özel Erişim Talebi ] (a) (2)'nci fıkraya uygun bir yayın erteleme süresinin herhangi bir aşamasında, hak sahibi, uluslararası tescile konu olan endüstriyel tasarımlardan herhangi biri veya hepsi için yayınlanmaları talebinde bulunabilir. Bu durumda söz konusu endüstriyel tasarım veya tasarımlar için yayın erteleme süresi, talep Uluslararası Büronun eline ulaştığı gün, dolmuş sayılır.

(b) Hak sahibi aynı zamanda (2)'nci fıkraya uygun yayın erteleme süresi içerisinde, Uluslararası Büronun hak sahibi tarafından tayin edilen üçüncü taraflara uluslararası tescile konu tasarımlardan herhangi biri veya hepsi için erişim izni sağlamasını talep edebilir.

(5) [Feragat ve Sınırlama] Eğer (2)'nci fıkraya uygun bir yayın erteleme süresi içinde hak sahibi, belirlenmiş olan tüm Akit Taraflar nezdinde uluslararası tescilden vazgeçerse, adı geçen uluslararası tescile konu endüstriyel tasarım veya tasarımlar yayımlanmaz.

(b) Eğer (2)'nci fıkraya uygun bir yayın erteleme süresi içinde hak sahibi, belirlenmiş olan tüm Akit Taraflar nezdinde, uluslararası tescili uluslararası tescile konu olan tasarımların biri veya birkaçı olarak sınırlarsa, kısıtlama dışında kalan uluslararası tescile konu diğer tasarımlar yayınlanmaz.

(6) [Görsel Anlatımların Yayınlanması ve Sunulması] (a) Bu madde hükümlerine uygun herhangi bir yayın erteleme süresinin sona ermesi sonucunda, öngörülen ücretlerin ödenmiş olması kaydıyla, Uluslararası Büro bu uluslararası tescili yayınlar. Eğer söz konusu ücretler öngörülen şekilde yatırılmazsa, uluslararası tescil iptal edilir ve yayın gerçekleşmez.

(b) Eğer uluslararası başvuru Madde 5(1)(iii) uyarınca bir veya daha fazla numune ile yapılmışsa, hak sahibi söz konusu başvuruya konu olan endüstriyel tasarımların hepsi için öngörülen sayıda görsel anlatım kopyalarını, öngörülen süre içinde Uluslararası Büroya teslim eder. Hak sahibinin bunu yapmaması durumunda, uluslararası tescil iptal edilir ve yayın gerçekleşmez.

Madde 12

Ret

(1) [Reddetme Hakkı] Uluslararası tescile konu herhangi bir endüstriyel tasarımın veya tüm tasarımların Akit Tarafın kanunlarına göre tasarım koruması edinme şartlarına haiz olmaması halinde, belirlenmiş olan herhangi bir Akit Tarafın Ofisi söz konusu Akit Tarafın toprakları içinde uluslararası tescilden doğan sonuçları kısmen veya tamamen reddedebilir. Ancak, hiçbir Ofis herhangi bir uluslararası tescilden doğan sonuçları kısmen veya tamamen, işbu Metin veya Yönetmelikle uluslararası başvuruya ilişkin olarak belirlenmiş biçim veya içerik şartlarının ilgili Akit Tarafın mevzuatının şartlarına göre ilaveler veya farklılık gösterdiği nedeniyle yeterli sayılamayacağı gerekçesiyle reddedemez.

(2) [Reddin Tebliğ Edilmesi] (a) Bir uluslararası tescilden doğan sonuçların reddedildiğine dair ret bildirimi öngörülen sürede Ofis tarafından Uluslararası Büroya tebliğ edilir.

(b) Herhangi bir ret bildiriminde, reddin dayandığı tüm gerekçeler de belirtilir.

(3) [Ret İhbarının İletilmesi; Düzeltme Koşulları] (a) Uluslararası Büro ret bildiriminin bir kopyasını gecikmeksizin hak sahibine iletir.

(b) Reddi yapan Ofisin kanunlarına göre koruma sağlanması için yapılmış bir başvurunun konusuna sağlanan düzeltme talep hakları aynen uluslararası tescile konu herhangi bir endüstriyel tasarımın hak sahibine de tanınır. Bu tür düzeltme talep hakları, asgari olarak, reddin yeniden incelenme veya yeniden değerlendirilme veya redde karşı daha üst makama itiraz edebilme imkanlarını içerir.

(4) [Ret Kararının Geri Çekilmesi] Herhangi bir ret kararı, ret kararı veren Ofis tarafından her zaman geri çekilebilir.

Madde 13

Tasarımın Bütünlüğü ile İlgili Özel Şartlar

(1) [Özel Şartların Bildirimi] Herhangi bir Akit Tarafın kanunu işbu Metne taraf olduğu tarihte aynı başvurunun konusu olan tasarımların, tasarım bütünlüğü, üretim bütünlüğü veya kullanım bütünlüğü şartlarını karşılaması, veya bunların aynı set veya nesneler bileşimine ait olması, veya aynı başvuruda sadece tek bağımsız ve ayırt edici özellikte bir tasarımın talep edilebileceği gibi şartlara uymalarını zorunlu kılıyorsa, söz konusu Akit Taraf bu hususuGenel Müdüre bir beyanla bildirebilir. Ancak, bir başvuru böyle bir beyanda bulunmuş Akit Tarafı da belirlemiş olsa bile, bu beyan başvuru sahibinin Madde 5(4) uyarınca aynı bir uluslararası başvuruda iki veya daha fazla endüstriyel tasarımla başvuruda bulunma hakkını etkilemez.

(2) [Beyanın Etkisi] Bu tür bir beyanın yapılmış olması, beyanı yapan Akit Tarafın şartları yerine getirilene kadar, beyanı yapan Akit Tarafın Ofisine uluslararası tescilden doğan sonuçları Madde 12(1) uyarınca ret etme imkanı sağlar.

(3) [Tescilin Bölünmesi Durumunda Ödenecek Diğer Ücretler] (2)'nci fıkra uyarınca yapılan bir ret bildirimini takiben, bildirimde belirtilen ret gerekçesini gidermek için reddi yapan Ofis nezdinde başvurunun bölünmesi durumunda, söz konusu Ofisin ret gerekçesine baştan meydan vermeyecek sayıdaki her bir ek uluslararası başvuru için adı geçen Ofisin ek ücret isteme hakkı vardır.

Madde 14

Uluslararası Tescilin Hükmü

(1) [Yürürlükteki Mevzuata Göre Başvurunun Hükmü] Uluslararası tescil, uluslararası tescilin verildiği tarihten itibaren, belirlenmiş olan her Akit Tarafta, o Akit Tarafın mevzuatı altında koruma hakkı sağlanması için yapılan herhangi bir normal başvuru ile asgari olarak aynı hükme sahiptir.

(2) [Yürürlükteki Mevzuata Göre Koruma Verilmesinin Hükmü] (a) Uluslararası tescil, Ofisi, Madde 12 uyarınca ret bildiriminde bulunmamış her bir Akit Taraf nezdinde ret bildiriminin yapılabileceği sürenin bitim tarihinden veya eğer Akit Taraf Yönetmelikler uyarınca ilgili bir beyanda bulunmuşsa, bu beyanda belirtilen sürenin bitişinden itibaren, söz konusu Akit Tarafın mevzuatınca endüstriyel tasarımlara sağlanan koruma ile aynı hükme sahiptir.

(b) Eğer belirlenmiş bir Akit Tarafın Ofisi bir ret bildiriminde bulunmuş ve sonrasında bu reddi kısmen veya tamamen geri çekmiş ise, reddin geri çekilme tarihinden itibaren uluslararası tescil söz konusu Akit Tarafın kanunları altında koruma verilmiş endüstriyel tasarımlar ile aynı hükme sahip olur.

(c) Bu fıkra kapsamında uluslararası tescile kazandırılan hüküm, belirlenmiş olan Ofis tarafından Uluslararası Bürodan alındığı şekliyle veya bu Ofis nezdinde yürütülen işlemler sırasında değiştirilmiş şekliyle tescile konu olan tasarım veya tasarımlara uygulanır.

(3) [Başvuru Sahibinin Akit Tarafı için Yapılmış Belirlemenin Hükmüne İlişkin Beyan] (a) Ofisi İnceleme Ofisi olan herhangi bir Akit Taraf, başvuru sahibinin Akit Tarafı olduğu durumlarda, uluslararası tescilde bu Akit Taraf için yapılan belirlemenin hükümsüz olacağını bir beyanla Genel Müdüre bildirebilir.

(b) Eğer (a) paragrafında belirtilen şekilde bir beyanda bulunan Akit Taraf uluslararası başvuruda hem başvuru sahibinin Akit Tarafı hem de belirlenmiş olan Akit Taraf olarak belirtilmişse, Uluslararası Büro bu Akit Taraf için yapılmış olan belirlemeyi dikkate almaz.

Madde 15

Hükümsüzlük

(1) [Savunma Fırsatı Verilmesi Şartı] Hak sahibine uygun bir süre içinde haklarını koruma fırsatı verilmeden, belirlenmiş bir Akit Tarafın Makamlarınca o Akit Tarafın topraklarında uluslararası tescilin kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar verilemez.

(2) [Hükümsüzlüğün Bildirimi] Uluslararası tescilin toprakları içerisinde hükümsüz kılınmış olan Akit Tarafın Ofisi, hükümsüzlük kararından haberdar ise bunu Uluslararası Büroya bildirir.

Madde 16

Değişikliklerin Kaydı ve Uluslararası Tescil ile İlgili Diğer Hususlar

(1) [Değişikliklerin Kaydedilmesi ve Diğer Hususlar] Uluslararası Büro öngörülen şekilde aşağıdaki hususları Uluslararası Sicile kaydeder:

(i) uluslararası tescile konu tasarımlardan herhangi biri veya tamamıyla ilgili olarak belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri veya tamamının nezdinde, yeni hak sahibinin 3 üncü Madde uyarınca uluslararası başvuru yapabilme niteliği taşıması kaydıyla, uluslararası tescilde meydana gelen herhangi bir hak sahipliği değişimi,

(ii) hak sahibinin adı veya adresindeki herhangi bir değişim,

(iii) başvuru sahibi veya hak sahibi adına vekil atanması ve bu vekille ilgili herhangi bir bilgi,

(iv) uluslararası tescilin belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri veya tamamı nezdinde hak sahibi tarafından geri çekilmesi,

(v) uluslararası tescile konu tasarımlardan biri veya bir kısmı için Akit Taraflardan herhangi biri veya tamamı nezdinde başvuru sahibi tarafından uluslararası tescile sınırlama getirilmesi,

(vi) Belirlenmiş olan Akit Tarafın yetkili makamlarınca o Akit Tarafın topraklarında uluslararası tescile konu endüstriyel tasarımların herhangi biri veya tamamının hükümsüz kılınması,

(vii) Uluslararası tescile konu tasarımların herhangi biri veya tamamına ilişkin haklarla ilgili olarak Yönetmelikte belirlenmiş ilgili diğer bilgiler.

(2) [Uluslararası Sicil Kaydının Hükmü] (1)'inci fıkranın (i),(ii),(iv),(v),(vi) ve (vii) bentlerinde belirtilen kayıtlar, ilgili tüm Akit Tarafların Ofislerinin siciline kaydedilmiş gibi hüküm ifade eder. İstisna olarak bir Akit Taraf Genel Müdüre ileteceği bir bildirimle (1)'inci fıkranın (i) bendinde atıf yapılan kayıtların, yaptığı bildirimde belirlediği bilgiler veya belgeler Akit Tarafın Ofisine ulaştırılana dek, hüküm kazanamayacağını bildirebilir.

(3) [Ücretler] (1)'inci fıkrada belirtilen herhangi bir kayıt, ücrete tabi olabilir.

(4) [Yayın] Uluslararası Büro (1)'inci fıkra çerçevesinde yapılan harhangi bir kaydın duyurusunu yayınlar ve ilgili her bir Akit Tarafın Ofisine yayınlanan duyurunun bir kopyasını gönderir.

Madde 17

Uluslararası Tescilin İlk Dönemi, Yenilenmesi ve Koruma Süresi

(1) [Uluslararası Tescilin İlk Dönemi] Uluslararası tescilin hükmü ilk dönem için Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) [Uluslararası Tescilin Yenilenmesi] Uluslararası tescil öngörülen usule göre ve öngörülen ücretlerin yatırılması kaydıyla beş yıllık ek sürelerle yenilenebilir.

(3) [Belirlenmiş Olan Akit Taraflarda Koruma Süresi] (a) Uluslararası tescilin yenilenmesi kaydıyla ve (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirlenmiş olan her bir Akit Tarafta koruma süresi uluslararası tescil tarihinden itibaren 15 yıl olacaktır.

(b) Eğer belirlenmiş olan bir Akit Tarafın mevzuatı, söz konusu mevzuat altında korumaya alınmış bir endüstriyel tasarım için on beş yıldan daha fazla koruma süresi sağlıyorsa, uluslararası tescil yenilendiği müddetçe koruma süresi söz konusu Akit Tarafın mevzuatıyla sağlanan koruma süresiyle aynıdır.

(c) Her Akit Taraf, kendi mevzuatında belirtilmiş olan azami koruma süresini bir beyanla Genel Müdüre bildirir.

(4) [Sınırlı Yenileme İmkanı] Uluslararası tescilin yenilenmesi, tescile konu endüstriyel tasarımlardan herhangi biri veya tamamı için ve belirlenmiş olan Akit Taraflardan herhangi biri veya tümü nezdinde geçerli olacak şekilde yapılabilir.

(5) [Yenilemenin Kaydı ve Yayınlanması] Uluslararası Büro yenilemeleri Uluslararası Sicile kaydeder ve duyuru halinde yayınlar. Uluslararası Büro yayınlanan duyurunun bir kopyasını her bir Akit Tarafın Ofisine gönderir.

Madde 18

Yayınlanmış Uluslararası Tescillerle İlgili Bilgiler

(1) [Bilgiye Erişim] Uluslararası Büro, yayınlanmış olan herhangi bir uluslararası tescille ilgili olarak başvuru yapan herhangi bir kişiye, öngörülen ücreti ödemesi kaydıyla, Uluslararası Sicilden alıntıların suretini veya Uluslararası Sicilde yer alan bilgileri verir.

(2) [Tasdik Muafiyeti] Uluslararası Büro tarafından Uluslararası Sicilden çıkarılarak verilen suretler tüm Akit Taraflarca ayrıca tasdik gerekliliğinden muaf tutulur.

BÖLÜM II

İDARİ HÜKÜMLER

Madde 19

Birden Fazla Devletin Ortak Ofisi

(1) [Ortak Ofisin Bildirilmesi] Eğer, işbu Metne taraf olmak isteyen birden fazla devlet endüstriyel tasarımlarla ilgili yerel mevzuatlarını birleştirmişlerse veya işbu Metne taraf bulunan birden fazla devlet endüstriyel tasarımlarla ilgili yerel mevzuatlarının birleştirilmesine karar verirlerse, Genel Müdüre,

(i) söz konusu Devletlerin ulusal Ofisleri yerine ortak bir Ofisin görev yapacağını,

(ii) birleştirilmiş mevzuatın geçerli olacağı Devletlerin topraklarının tümünün işbu Metnin 1 inci Maddesi, 3 ila 18 inci Maddeleri ve 31. Maddesi çerçevesinde tek bir Akit Taraf gibi sayılacağı hususlarını bildirebilirler.

(2) [Bildirimin Yapılacağı Tarih] (1)’inci fıkrada adı geçen bildirim aşağıdaki zamanlarda yapılır:

(i) işbu Metne taraf olmak isteyen Devletler için, Madde 27(2)’de sözü geçen belgelerin tevdii sırasında,

(ii) işbu Metne taraf olan Devletler için, yerel mevzuatlarının birleştirilmesinden sonra herhangi bir zamanda.

(3) [Bildirimin Yürürlüğe Giriş Tarihi] (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda sözü geçen bildirim;

(i) işbu Metne taraf olmak isteyen Devletler için, işbu Metnin hükümleri ile yükümlü kılındıklarından itibaren, ve

(ii) işbu Metne taraf olan Devletler için, Genel Müdürün diğer Akit Taraflara ilgili duyurumu yapmasından üç ay sonra veya bildirimde belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer.

Madde 20

La Hey Birliği’ne Üyelik

Akit Taraflar 1934 Metni veya 1960 Metni’ne taraf olan Devletlerle aynı Birliğe üye olurlar.

Madde 21

Genel Kurul

(1) [Oluşum] (a) Akit Taraflar 1967 Tarihli Tamamlayıcı Metnin 2. Maddesine tabi olan Devletlerle aynı Genel Kurula üye olurlar.

(b) Genel Kurulun her bir üyesi Genel Kurulda, yedek delegeler, danışmanlar ve uzmanlar tarafından desteklenebilen bir delege tarafından temsil edilir ve her bir delege sadece bir Akit Tarafı temsil edebilir.

(c) Genel Kurul üyesi olmayan Birlik üyeleri Genel Kurulun toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.

(2) [Görevler] Genel Kurulun Görevleri;

(i) Birliğin devamı ve geliştirilmesi ve işbu Metnin uygulanması ile ilgili her türlü konu ile ilgilenmek,

(ii) 1967 Tarihli Tamamlayıcı Metin veya işbu Metin kapsamında özellikle kendisine tevdi edilen veya görev verilen hak ve yetkileri kullanmak veya görevleri yerine getirmek,

(iii) revizyon amaçlı konferanslar hazırlanması ile ilgili olarak Genel Müdüre direktif vermek ve bu tür konferansların toplanmasını karara bağlamak,

(iv) Yönetmelikte değişiklikler yapmak,

(v) Genel Müdürün Birlik ile ilgili faaliyet ve raporlarını incelemek ve onaylamak ve Birliğin yetkisi dahilindeki tüm konular hakkında Genel Müdüre talimat vermek,

(vi) Programı belirlemek ve Birliğin iki yıllık bütçesini kabul ve tasdik etmek ve kesin hesaplarını onaylamak,

(vii) Birliğin mali düzenlemelerini kabul ve tasdik etmek,

(viii) Birliğin amaçlarına ulaşması için uygun olduklarına hükmedilen komiteleri ve çalışma gruplarını tesis etmek,

(ix) Fıkra (1)(c) bendi hükümleri saklı kalmak üzere hangi Devletlerin, hükümetlerarası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin gözlemci sıfatıyla toplantılara katılabileceğini karara bağlamak,

(x) Birliğin amaçlarını ilerletmek maksadıyla, işbu Metin hükümleriyle uyumlu diğer uygun eylemleri ve diğer işleri gerçekleştirmek.

(b) Genel Kurul, Teşkilat tarafından idare edilen diğer Birliklerin de ilgi alanına giren konularla ilgili olarak, Teşkilat Koordinasyon Komitesinin tavsiyelerini aldıktan sonra gereken kararları alır.

(3) [Yeter Çoğunluk] (a) Görüşülen bir konunun oylanmasında görüşülen konu üzerinde oy kullanma hakkı olan Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerinin yarısı yeter sayı teşkil eder.

(b) (a) bendi hükümlerine rağmen, eğer, herhangi bir oturumda, belirli bir konu üzerinde oy kullanma hakkı olan Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerinin sayısı yarıdan az ancak görüşülen konu üzerinde oy kullanma hakkı olan Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerinin sayısının üçte birine eşit veya daha fazla ise, Genel Kurul karar alabilir; ancak Genel Kurulun kendi usullerini ilgilendiren kararlar hariç olmak üzere, bu şekilde alınan kararlar aşağıdaki şartların yerine getirilmesinden sonra hüküm doğurur. Uluslararası Büro alınan bu kararları, ilgili karar üzerinde oy kullanma hakkı olan ve toplantıda temsil edilmemiş Devlet statüsündeki Genel Kurul üyelerine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde oylarını veya çekimser kaldıklarını yazılı olarak bildirmeleri için davet eder. Eğer bu sürenin sonunda oylarını veya çekimserliklerini bildiren üyelerin sayısı oturumda yeterli çoğunluk sağlanması için eksik kalan üye sayısını tamamlarsa ve aynı zamanda karar çoğunluğu elde edilirse alınan kararlar yürürlüğe girer.

(4) [ Genel Kurulda Kararların Alınması] (a) Kurul, kararların oy birliğiyle alınması için çaba gösterir.

(b) Kararın oy birliği ile alınamadığı hallerde ihtilaflı mesele üzerindeki karar oylama sonucu alınır. Böyle bir durumda;

(i) Her bir Devlet statüsündeki Akit Taraf bir oy hakkına sahiptir ve sadece kendi adına oy kullanabilir, ve

(ii) Hükümetlerarası kuruluş olan bir Akit Taraf, kendisine Üye Devletler adına ve işbu Metne de taraf olan kendisine Üye Devlet sayısına eşit sayıda oy kullanabilir, ancak söz konusu hükümetlerarası kuruluşun Üyesi olan herhangi bir Devlet kendi oy hakkını kendisi kullanırsa hükümetlerarası Kuruluş oylamaya iştirak edemez, ayrıca bu durumun tersi içinde geçerlidir.

(c) Sadece 1967 Tamamlayıcı Metninin 2 nci maddesi hükümlerine tabi Devletleri ilgilendiren konularda, adı geçen maddeye tabi olmayan Akit Tarafların oy kullanma hakkı yoktur; sadece Akit Tarafları ilgilendiren konularda ise sadece söz konusu maddeye tabi olmayan taraflar oy kullanma hakkına sahiptir.

(5) [Çoğunluklar] (a) Madde 24(2) ve 26(2) hükümleri saklı kalmak üzere, Genel Kurulun Kararları üçte iki çoğunluğu gerektirir.

(b) Çekimser oylar oylamada hesaba katılmaz.

(6) [Oturumlar] (a) Genel Kurul olağan toplantısını, Genel Müdürün daveti üzerine, istisnai durumlar dışında, her iki takvim yılında bir Teşkilatın Genel Kurul toplantısının yapıldığı aynı yer ve zamanda yapar.

(b) Genel Kurul üyelerinin dörtte birinin talebi veya Genel Müdürün daveti üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

(c) Her toplantının gündemi Genel Müdür tarafından hazırlanır.

(7) [Genel Kurul Çalışma Usul ve Kuralları] Genel Kurul çalışma usul ve kurallarını kendisi yürürlüğe koyar.

Madde 22

Uluslararası Büro

(1) [İdari Görevler] (a) Uluslararası tescil ve ilgili işlemler, Birlikle ilgili diğer idari görevler Uluslararası Büro tarafından gerçekleştirilir.

(b) Uluslararası Büro özellikle, Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını yapar, Genel Kurulun ve Genel Kurul tarafından oluşturulan uzmanlar komiteleri ve çalışma gruplarının sekretarya görevini yerine getirir.

(2) [Genel Müdür] Genel Müdür Birliğin en üst yöneticisidir ve Birliği temsil eder.

(3) [Genel Kurul Oturumları Dışındaki Toplantılar] Genel Kurul tarafından oluşturulan komite ve çalışma grupları ve ayrıca Birliği ilgilendiren konuların görüşüleceği bütün toplantılar Genel Müdür tarafından toplanır.

(4) [Uluslararası Büronun Genel Kuruldaki ve Diğer Toplantılardaki Rolü] (a) Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tayin edilmiş kişiler oy kullanma hakkı olmaksızın bütün Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından oluşturulan komite ve çalışma gruplarının bütün toplantılarına ve Birliğin himayesi altında Genel Müdür tarafından düzenlenen diğer bütün toplantılara katılırlar.

(b) Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tayin edilmiş görevliler, Genel Kurulun, komite ve çalışma gruplarının, (a) bendinde belirtilen diğer toplantıların sekreterlik görevini resen üstlenir.

(5) [Konferanslar] (a) Uluslararası Büro, Genel Kurulun talimatları uyarınca gözden geçirme konferanslarının hazırlıklarını yapar.

(b) Uluslararası Büro adı geçen hazırlıklarla ilgili olarak hükümetlerarası kuruluşlar ile uluslararası ve ulusal sivil kuruluşlara danışabilir.

(c) Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tayin edilen kişiler oy kullanma hakkı olmaksızın gözden geçirme konferanslarına katılırlar.

(6) [Diğer Görevler] Uluslararası Büro işbu Metin ile ilgili olarak görevlendirildiği diğer her görevi yerine getirir.

Madde 23

Mali İşler

(1) [Bütçe] (a) Birliğin bir bütçesi bulunur.

(b) Birlik bütçesi Birliğin uygun olan gelir ve giderlerini ve Teşkilat tarafından idare edilen Birliklerin ortak giderler bütçesine yapmakta olduğu katkı paylarını içerir.

(c) Yalnızca Birliğe atfedilen giderler değil, ayrıca Teşkilat tarafından idare olunan bir veya daha fazla Birliğe atfedilebilecek olan giderler de gider olarak kabul edilecektir. Bu tür ortak harcamalarda Birliğin hissesine düşen pay, Birliğin alakasıyla orantılı olacaktır.

(2) [Diğer Birliklerin Bütçeleri ile Koordinasyon] Birliğe münhasır olmayan ve Teşkilat tarafından idare edilen bir veya daha fazla Birlik ile ortak olan giderler, Birliklerin ortak giderleri olarak kabul edilir. Birliğin bu tür ortak giderlere olan katkı payı Birliğin konudaki ilgisiyle orantılı olacaktır.

(3) [Bütçenin Finansman Kaynakları] Birlik bütçesi aşağıdaki kaynaklardan finanse edilir:

(i) Uluslararası tescillere ilişkin ücretler,

(ii) Uluslararası Büronun Birlik ile ilgili olarak yürüttüğü diğer hizmetlerin karşılığı olarak alınan ücretler,

(iii) Uluslararası Büronun Birliği ilgilendiren yayınlarının satışlarından veya satış haklarından elde edilen paylar,

(iv) Hibeler, bağışlar, tahsisatlar,

(v) Kiralar, faizler ve diğer muhtelif gelirler.

(4) [Ücretlerin Belirlenmesi; Bütçenin Büyüklüğü] (a) Fıkra (3)(i) bendi hükümlerinde atıf yapılan ücretlerin miktarı, Genel Müdürün teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. Fıkra 3(ii) bendi hükümlerinde atıf yapılan ücretlerin miktarları Genel Müdür tarafından belirlenir ve Genel Kurulun gelecek oturumunda onaya sunulması kaydıyla geçici olarak uygulanacaktır.

(b) Fıkra 3(i) bendi hükümlerinde atıf yapılan ücretlerin miktarları Birliğin ücretlerden ve diğer kaynaklardan elde edeceği kazancın Uluslararası Büronun Birlik ile ilgili giderlerini karşılayacak seviyede olmasını sağlayacak düzeyde belirlenir.

(c) Eğer bütçe yeni mali yılın başlangıcından önce onaylanmaz ise, mali yönetmelikte öngörüldüğü üzere bir önceki yılın bütçesi ile aynı seviyede düzenlenir.

(5) [İşletme Sermayesi Fonu] Birliğe, gelir fazlalığından ve eğer bu fazlalık yeterli olmazsa Birlik üyelerinin her biri tarafından bir defada yapacakları ödemeden karşılanmak üzere bir işletme sermayesi fonu oluşturulur. Fonun yetersiz kalması halinde, Genel Kurul artırma kararı alır. Ödeme oranları ve şartları Genel Müdürün önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir.

(6) [Ev Sahibi Devlet Tarafından Verilen Avanslar] (a) Teşkilatın merkezinin bulunduğu Devlet ile yapılan merkez anlaşmasında, işletme sermayesinin yetersiz kaldığı durumlarda söz konusu Devletin avans tahsis edeceği hükmüne yer verilir. Bu avansların miktarları ve şartları Teşkilat ile söz konusu Devlet arasında her bir sefer için ayrı bir sözleşmeyle düzenlenir.

(b) paragraf (a)’da sözü edilen Devletin ve Teşkilatın her birinin avans verme yükümlülüğünü yazılı bildirimle iptal etme hakkı vardır. Yükümlülüğün sona ermesi yazılı bildirimin yapıldığı yılın sonundan itibaren üç yıl sonunda geçerlik kazanır.

(7) [Hesapların Denetlenmesi] Hesapların denetlenmesi mali yönetmelikte öngörüldüğü biçimde Birlik üyesi bir veya birden fazla Devlet veya bağımsız denetçiler tarafından yapılır. Denetçiler, onayları alınarak, Genel Kurul tarafından atanır.

Madde 24

Yönetmelik

(1) [Kapsam] Yönetmelik, işbu Metnin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları düzenler ve özellikle aşağıdaki hükümleri içerir:

(i) işbu Metine göre açıkça öngörülmesi gereken hususlara ilişkin hükümler;

(ii) işbu Metnin uygulanması için gerekli ilave ayrıntılara veya Metnin uygulanması için yararlı olacak ayrıntılara ilişkin hükümler;

(iii) herhangi idari şartlar, konular veya usuller.

(2) [Yönetmeliğin Belirli Hükümlerinin Değiştirilmesi] (a) Yönetmelikte yer alan belirli hükümlerin sadece oybirliğiyle veya beşte dört çoğunluk esasıyla değiştirilebileceği hususu Yönetmelikte belirlenebilir.

(b) Yönetmelikteki bir hükmün değiştirilmesi için oy birliği veya beşte dört çoğunluk şartının kaldırılması için oybirliği gereklidir.

(c) Yönetmelikteki bir hükmün değiştirilmesi için oy birliği veya beşte dört çoğunluk şartının eklenebilmesi için beşte dört çoğunluk gereklidir.

(3) [İşbu Metin ve Yönetmelik Arasındaki Çelişkiler] İşbu Metin ve Yönetmelik arasında oluşabilecek çelişkilerde, İşbu Metin geçerlidir.

BÖLÜM III

GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞİŞTİRME

Madde 25

İşbu Metnin Gözden Geçirilmesi

(1) [Gözden Geçirme Konferansları] İşbu Metin, Âkit Tarafların katıldıkları bir konferansla gözden geçirilebilir.

(2) [Belirli Maddelerin Gözden Geçirilmesi veya Düzeltilmesi] 21, 22, 23 ve 26 ncı Maddeler ya bir gözden geçirme konferansı tarafından veya 26. Madde hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Madde 26

Belirli Maddelerin Genel Kurul Tarafından Değiştirilmesi

(1) [Değişiklik Teklifleri] (a) 21, 22 ve 23 üncü maddeler ile bu maddenin Genel Kurul tarafından değiştirilmesi için teklifler herhangi bir Akit Taraf veya Genel Müdür tarafından yapılabilir.

(b) Bu teklifler Genel Kurulca ele alınmadan en az 6 ay önce Genel Müdür tarafından Akit Taraflara iletilir.

(2) [Çoğunluk] (1) inci fıkrada belirtilen maddelere ilişkin değişiklikler için dörtte üç çoğunluk gerekli olmakla birlikte, 21 inci Madde veya işbu fıkraya ilişkin değişiklikler için beşte dört çoğunluk gereklidir.

(3) [Yürürlüğe Giriş] (a) (b) Bendi hükmü saklı kalmak üzere, (1) inci fıkrada belirtilen maddeler üzerindeki herhangi bir değişiklik, söz konusu değişikliğin kabul edildiği sırada Genel Kurul üyeleri olan ve bu değişiklik üzerinde oy hakkı bulunan Akit Tarafların dörtte üçünden, değişikliğin kendi anayasal prosedürlerine göre onaylandığı ve hüküm kazandığına dair yazılı bildirimin Genel Müdüre ulaşmasından bir ay sonra yürürlüğe girer.

(b) Madde 21(3) veya (4) veya işbu bende ilişkin yapılan herhangi bir değişiklik, herhangi bir Akit Tarafın söz konusu değişikliği kabul etmediğine dair, değişikliğin Genel Kurul tarafından kabul edilmesinden itibaren altı ay içinde, Genel Müdüre bir bildirimde bulunması durumunda yürürlüğe giremez.

(c) İşbu fıkra hükümlerine göre yürürlüğe giren herhangi bir değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte Akit Taraf durumunda olan veya daha sonraki bir tarihte Akit Taraf haline gelen tüm Devletleri ve hükümetlerarası kuruluşları bağlar.

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

Madde 27

İşbu Metne Taraf Olmak

(1) [Yeterlik] (2) nci ve (3) üncü fıkralar ve 28 inci Madde hükümleri saklı kalmak üzere;

(i) Teşkilata üye herhangi bir Devlet işbu Metni imzalayabilir ve taraf olabilir.

(ii) Kuruluş anlaşması hükümlerinin geçerli olduğu topraklar içerisinde endüstriyel tasarım koruması elde edilebilen bir Ofisi bulunan herhangi bir hükümetlerarası kuruluş, üyesi olan Devletlerden en az birinin Teşkilat üyesi olması ve söz konusu Ofisinin Madde 19’a göre bir bildirime muhatap olmaması kaydıyla, işbu Metni imzalayabilir ve taraf olabilir.

(2) [Onaylama veya Katılma] (1) inci fıkra hükümlerinde atıf yapılan herhangi bir Devlet veya Uluslararası Kuruluş aşağıdakileri tevdi edebilir;

(i) Eğer işbu Metni imzalamış ise onay belgesini, veya

(ii) Eğer işbu Metni imzalamamış ise katılım belgesini.

(3) [Tevdiin Yürürlük Tarihi] (a) (b) ila (d) bentleri hükümleri saklı kalmak üzere, onay veya katılım belgesinin yürürlük tarihi, söz konusu belgenin tevdi tarihidir.

(b) Endüstriyel tasarım korumasını sadece üyesi bulunduğu bir hükümetlerarası kuruluşun Ofisi vasıtasıyla sağlayabilen herhangi bir Devletin onay veya katılım belgesinin yürürlük tarihi, eğer ilgili hükümetlerarası kuruluşun onay veya kabul belgesinin tevdii tarihi adı geçen Devletin belgesinin verildiği tarihten sonraki bir tarih ise adı geçen hükümetlerarası kuruluşun onay veya kabul belgesinin tevdii tarihidir.

(c) 19 uncu Maddede atıf yapılan bir bildirimle birlikte veya bu bildirimi içerecek şekilde tevdi edilen herhangi bir onay ve kabul belgesinin yürürlük tarihi, söz konusu bildirimi yapan Devletler grubunun üyesi Devletlerin en sonuncusunun belgesini tevdi ettiği tarihtir.

(d) Bir Devlete ait herhangi bir onay veya katılım belgesi, tevdi edilen belgenin yürürlüğe girmesi için işbu Metne taraf olmaya ehil diğer bir Devletin veya hükümetlerarası kuruluşun belgesini, veya iki diğer Devletin belgelerini, veya bir diğer Devlet ile bir hükümetlerarası kuruluşun belgelerini sunmuş olması veya olmaları gerektiği şartını getiren ve bunların isimlerini belirten bir beyan içerebilir veya ekinde böyle bir beyan bildirimiyle sunulabilir. Bu tür bir şartı içeren veya ekinde barındıran bir belge, belgede belirtilen şartın gerçekleştirildiği tarihte tevdi edilmiş kabul edilir. Ancak, beyanda tevdii şart koşulan belgenin kendisi de ayrıca benzer bir beyan içeriyorsa, belgenin tevdi tarihi daha sonraki beyanda belirtilen belgenin tevdi tarihi olarak kabul edilir.

(e) (d) bendi hükümlerine göre yapılan herhangi bir bildirimin bir kısmı veya tamamı herhangi bir zamanda geriye çekilebilir. Bu tür herhangi bir geri çekme işlemi için yürürlük tarihi, geri çekme bildiriminin Genel Müdüre ulaştığı tarihtir.

Madde 28

Onayların ve Katılımların Yürürlük Tarihi

(1) [Dikkate Alınacak Belgeler] Bu maddede yer alan amaçlar için, sadece Madde 27(1) hükümlerinde atıfta bulunulan Devletler veya hükümetlerarası kuruluşlar tarafından ve Madde 27(3) fıkrası hükümlerine göre yürürlük tarihine sahip olarak sunulan onay veya kabul belgeleri dikkate alınır.

(2) [İşbu Metnin Yürürlüğe Girişi] İşbu Metin, altı Devletin onay veya katılım belgelerini tevdi ettikleri tarihten üç ay sonra, ve söz konusu devletlerden en az üçünün Uluslararası Büro tarafından toplanan en son istatistiklere göre aşağıdaki şartlardan en azından birini karşılamaları koşuluna bağlı olarak yürürlüğe girer;

(i) ilgili Devlette veya bu Devlet adına endüstriyel tasarımların korunmasına ilişkin en az 3000 başvurunun yapılmış olması, veya

(ii) ilgili Devlette veya bu Devlet adına endüstriyel tasarımların korunması için söz konusu Devlet dışındaki Devletlerde ikamet edenlerce en az 1000 başvurunun yapılmış olması.

(3) [Onayların ve Katılımların Yürürlüğe Girişi] (a) İşbu Metnin yürürlüğe giriş tarihinden üç ay veya daha önce onay veya katılım belgelerini tevdi etmiş olan herhangi bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, işbu Metnin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren işbu Metin ile bağlanmış sayılır.

(b) Diğer herhangi bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, onay veya kabul belgesini tevdi ettikten üç ay sonra veya belgede belirtilen daha sonraki herhangi bir tarihte işbu Metin ile bağlanmış olacaklardır.

Madde 29

Çekincelerin Yasaklanması

Bu Anlaşmaya hiç bir çekince konulamaz.

Madde 30

Akit Taraflarca Yapılan Beyanlar

(1) [Bildirimlerin Yapılabileceği Zamanlar] Madde 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) veya 17(3)(c) bentleri altındaki beyanlar;

(i) beyanı yapan Devlet veya hükümetlerarası kuruluşun işbu Metin ile bağlı kılındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, Madde 27(2)’de sözü geçen bir belgenin tevdii sırasında yapılabilir.

(ii) beyanın Genel Müdür tarafından alındığı tarihten itibaren üç ay sonra veya beyanda belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girmek üzere, Madde 27(2)’ de sözü geçen bir belgenin tevdiinden sonra yapılabilir, ancak söz konusu beyan sadece uluslararası tescil tarihi beyanın yürürlük tarihi ile aynı veya daha sonraki bir tarih olan uluslararası tesciller için geçerli olur.

(2) [Ortak Ofise Sahip Devletlerin Beyanları] (1) inci fıkra hükümlerine rağmen, diğer bir Devlet veya diğer Devletlerle birlikte kendi ulusal Ofislerinin yerine ortak bir Ofisin atandığına dair Madde 19(1) uyarınca Genel Müdüre bildirimde bulunan bir Devlet tarafından (1) inci fıkrada geçen şekilde yapılan herhangi bir beyan, ancak söz konusu diğer Devlet veya diğer Devletlerin de benzer bir beyanı veya benzer beyanları sunduklarında yürürlüğe girer.

(3) [Beyanların Geri Çekilmesi] (1) inci fıkra hükümlerinde atıf yapılan herhangi bir bildirim Genel Müdüre yazılı olarak bildirilmek suretiyle herhangi bir zamanda geriye çekilebilir. Bu geriye çekme Genel Müdürün bildiriyi aldığı tarihten üç ay sonra veya bildirimde belirtilen sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Madde 7(2)’ye göre yapılan bir bildirimle ilgili geri çekme işlemi, söz konusu geri çekme işleminin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış uluslararası başvuruları etkilemez.

Madde 31

1934 ve 1960 Tarihli Metinlerin Uygulanabilirliği

(1) [ Hem İşbu Metin Hem de 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Devletler Arasındaki İlişkiler] Hem işbu metin hem de 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Devletler arasındaki karşılıklı ilişkilerde işbu Metin tek başına uygulanabilir. Ancak, ilgili Devletlerin karşılıklı ilişkilerinde Uluslararası Büroya işbu Metnin uygulamaya girme tarihinden daha önce tevdi edilmiş olan endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak duruma göre ya 1934 Tarihli Anlaşma ya da 1960 Tarihli Anlaşma uygulanır.

(2) [Hem İşbu Metne Hem de 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Devletler ile 1934 veya 1960 Metinlerine Taraf Oldukları Halde İşbu Metne Taraf Olmayan Devletler Arasındaki İlişkiler] (a) İşbu Metin ile 1934 Metninin ikisine birden taraf olan herhangi bir Devlet, işbu Metne veya 1960 Metnine taraf olmayıp sadece 1934 Metnine taraf olan Devletlerle aralarındaki ilişkilerini 1934 Metni hükümlerine göre yürütür.

(b) İşbu Metin ile 1960 Metninin ikisine birden taraf herhangi bir devlet , işbu Metne taraf olmamasına rağmen 1960 Metnine taraf olan Devletlerle ilişkilerini 1960 Metni hükümlerine göre sürdürür.

Madde 32

İşbu Metne Taraf Olmaktan Çekilme

(1) [Bildirim] Herhangi bir Akit Taraf Genel Müdüre yapacağı bir bildirimle işbu Metne taraf olmaktan çekilebilir.

(2) [Yürürlük Tarihi] Çekilme, Genel Müdürün bildirimi aldığı tarihten bir yıl sonra veya çekilme bildiriminde belirtilen daha sonraki herhangi bir tarihte yürürlüğe girer. İlgili bildirim, çekilmenin yürürlüğe girdiği tarihte çekilen Akit Tarafla ilgisi bulunan ve o tarihte halen işlemde olan hiçbir uluslararası başvuru ve bu tarihten önce tescili geçerlilik kazanmış hiçbir uluslararası tescil üzerinde hüküm ifade etmez.

Madde 33

İşbu Metnin Dili ve İmzalanması

(1) [Esas Metinler; Resmi Metinler] (a) İşbu Metin, İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinin her birinde tek asıl nüsha halinde tanzim edilerek imzalanır, ve anılan dillerde hazırlanmış metinler birbiriyle eşdeğer geçerliliğe sahiptir.

(b) Resmi metinler, Genel Kurulun tayin edebileceği diğer dillerde, ilgilenen Hükümetlerle yapılacak görüşmeler sonrasında Genel Müdür tarafından tanzim edilir.

(2) [İmza İçin Zaman Sınırı] İşbu Metin, kabul edilmesinden sonra, Teşkilatın İdare Merkezinde bir yıl süreyle imzaya açık tutulur.

Madde 34

Tevdi Makamı

Genel Müdür işbu Metnin tevdi makamıdır.

5118

MARKA KANUNU ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5118

Kabul Tarihi : 7.4.2004 Resmi Gazete Tarihi 14/04/2004 
Resmi Gazete Numarası 25433

MADDE 1. - 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre’de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen Marka Kanunu Andlaşması’na katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MARKA KANUNU ANDLAŞMASI

(27 Ekim 1994’te Cenevre’de kabul edilmiştir.)

Maddeler Listesi

Madde 1: Tanımlar

Madde 2: Andlaşmanın Uygulanacağı Markalar

Madde 3: Başvuru

Madde 4: Temsil; Tebligat Adresi

Madde 5: Başvuru tarihi

Madde 6: Farklı Sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler İçin Tek Tescil

Madde 7: Başvurunun ve Tescilin Bölünmesi

Madde 8: İmza

Madde 9: Mal ve/veya Hizmetlerin Sınıflandırılması

Madde 10: İsim veya Adreslerdeki Değişiklikler

Madde 11: Mülkiyet Değişikliği

Madde 12: Bir Hatanın Düzeltilmesi

Madde 13: Tescilin Koruma Süresi ve Yenilenmesi

Madde 14: Olası Redde Karşı Görüşler

Madde 15: Paris Sözleşmesine Uyma Zorunluluğu

Madde 16: Hizmet Markaları

Madde 17: Yönetmelik

Madde 18: Değişiklik; Protokoller

Marka 19: Andlaşmaya Taraf Olma

Madde 20: Onay ve Katılımın Hüküm Doğurduğu Tarih

Madde 21: Çekinceler

Madde 22: Geçici Hükümler

Madde 23: Andlaşmanın Feshinin İhbarı

Madde 24: Andlaşmanın Dilleri; İmza

Madde 25: Tevdi Makamı

MARKA KANUNU ANDLAŞMASI

Madde 1

Tanımlar

Bu Andlaşma kapsamında, aksine bir hükme açıkça yer verilmedikçe:

(i) Ofis, Akit Taraflardan biri tarafından, markaların tescili için yetkilendirilmiş büro anlamındadır;

(ii) Tescil; bir markanın bir Ofis tarafından tescili anlamındadır;

(iii) Başvuru; tescil için yapılan bir başvuru anlamındadır;

(iv) Kişiye yapılan atıflar hem gerçek kişiye hem de tüzel kişiye birlikte yapılmış atıf anlamındadır;

(v) Marka sahibi; markalar sicilinde, tescilin sahibi olarak kayıtlı olan kişi anlamındadır;

(vi) Markalar sicili, bir Ofis tarafından tutulan ve kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, bütün tescil bilgilerinin ve tescillere ilişkin bütün verilerin kaydının tutulduğu bilgiler bütünü anlamındadır;

(vii) Paris Sözleşmesi, daha sonra yapılan değişiklik ve eklemeleri ile birlikte, 20 Mart 1883’te Paris’te imzalanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Paris Sözleşmesi anlamındadır;

(viii) Nice Sınıflandırması, daha sonra yapılan değişiklik ve eklemeleri ile birlikte 
15 Haziran 1957’de Nice’te imzalanan Markaların Tescili İçin Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına Dair Nice Antlaşması ile kabul edilen sınıflandırma anlamındadır;

(ix) Akit Taraf, bu antlaşmaya taraf olan herhangi bir devlet ya da uluslararası teşkilat anlamındadır;

(x) Onay belgesi; antlaşmanın kabul edildiğini ve onaylandığını gösteren dokümanları içeren belge anlamındadır;

(xi) Teşkilat; Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı anlamındadır;

(xii) Genel Müdür;Teşkilatın Genel Müdürü anlamındadır;

(xiii) Yönetmelikler; Madde 17’de bahsedilen ve bu Antlaşma kapsamında hazırlanan yönetmelikler anlamındadır.

Madde 2

Andlaşmanın Uygulanacağı Markalar

(1) [Markaların yapısı] (a) Bu andlaşma görülebilir işaretlerden oluşan markalara uygulanır, şu şartla ki sadece üç boyutlu markaların tescilini kabul eden akit taraflar bu andlaşma hükümlerini üç boyutlu markalara da uygulama yükümlülüğünde olacaklardır.

b) Bu Andlaşma hologram markalara ve görülebilir işaretler içermeyen markalara, özellikle de ses markalarına ve koku markalarına uygulanmaz.

(2) [Markaların çeşitleri] (a) Bu Andlaşma mallarla ilgili (ticari markalar) veya hizmetlerle ilgili (hizmet markaları) veya mal ve hizmetlerin her ikisiyle birlikte ilgili olan markalara uygulanır.

b) Bu Andlaşma ortak markalara, sertifika markalarına ve garanti markalarına uygulanmaz.

Madde 3

Başvuru

1) [Bir başvuruda yer alan veya bir başvuruya eklenen bildirimler veya unsurlar; Ücret] 
(a) Herhangi bir Akit Taraf bir başvurunun aşağıda yer alan bildirim veya unsurların bir kısmını veya tamamını içermesini isteyebilir:

(i) Bir tescil talebi;

(ii) Başvuru sahibinin adı ve adresi;

(iii) Başvuru sahibi herhangi bir devletin vatandaşı ise o devletin adı, eğer varsa başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu devletin adı ve eğer varsa başvuru sahibinin gerçek ve etkin bir sınai veya ticari işletmesinin bulunduğu ülkenin adı;

(iv) Başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin hukuki niteliği ve söz konusu tüzel kişinin kanunlarına göre kurulu olduğu devlet ve eğer varsa o devlet içindeki bölgesel birim;

(v) Başvuru sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ismi ve adresi;

(vi) Madde 4 (2) (b) hükmüne göre bir tebligat adresi gerekiyorsa, bu adres;

(vii) Başvuru sahibi önceki bir başvuruya dayanan rüçhan hakkından yararlanmak istiyorsa, önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkını kullanma beyanı ve rüçhan hakkı beyanını destekleyici Paris Sözleşmesinin 4. Maddesi uyarınca gerekli görülebilecek bildirim ve kanıtlar;

(viii) Başvuru sahibi mal ve/veya hizmetlerin bir sergide gösteriminden kaynaklanan korumadan yararlanmak istiyorsa, buna yönelik bir beyan ve bu beyanı destekleyici Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülen bildirimler;

(ix) Akit Taraf Ofisi standart olarak kabul ettiği karakterler (harfler ve numaralar) kullanıyorsa ve başvuru sahibi markasının standart karakterlerde tescilini ve yayınlanmasını istiyorsa, bu sonuca yönelik bir beyan;

(x) Başvuru sahibi, rengi, markanın ayırt edici özelliği olarak kullanmak istiyorsa, bu hususun beyanı ile talep edilen renk veya renklerin isimleri ve her bir renk için markanın o renkteki ana kısımlarının belirtilmesi;

(xi) Marka üç boyutlu bir marka ise, bunu belirten bir beyan;

(xii) Markanın bir veya daha fazla sayıda örneği;

(xiii) Markanın veya belirli kısımlarının başka bir alfabede yazımı;

(xiv) Markanın veya belirli kısımlarının çevirisi;

(xv) Tescili istenen mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış olarak, mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıflandırma numarasına grubun başında yer verilerek adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulması;

(xvi) 4 üncü fıkrada belirtilen kişinin imzası;

(xvii) Akit Taraf mevzuatınca gerekli görülüyorsa, markayı kullanma niyeti beyanı.

(b) Başvuru sahibi, (a) bendi (xvii)’de açıklanan kullanma niyeti beyanı yerine veya buna ek olarak, Akit Taraf mevzuatında talep edilen şekilde markanın fiilen kullanıldığına ilişkin beyan ve fiilen kullanımı gösterir delilleri verebilir.

(c) Herhangi bir Akit Taraf, başvuruyla ilgili olarak Ofise ücret ödenmesini zorunlu kılabilir.

(2) [Sunum] Başvurunun sunumu sırasında istenenlerle ilgili olarak;

(i) Başvurunun kağıt üzerinde yazılı olarak sunulduğu hallerde, eğer başvuru, 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetmelikte şartları belirtilen Başvuru Formu’na tekabül eden biçimde sunulmuşsa,

(ii) Akit Tarafın Ofis ile iletişimin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda başvuru bu yolla yapılmış ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eğer (i) bendinde atıf yapılan Başvuru Formuna tekabül ediyorsa,

Hiçbir Akit Taraf başvuruyu reddedemez.

(3) [Dil] Her Akit Taraf başvurunun Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir. Ofisin birden fazla dili kabul etmesi durumunda, başvurunun birden fazla dilde yapılması mecburi kılınmamak şartıyla, başvuru sahibinin Ofisle ilgili başka herhangi bir dil şartına uyması istenebilir.

(4) [İmza] (a) 1 inci fıkra (a) (xvi)’da atıf yapılan imza, başvuru sahibinin veya vekilinin imzası olabilir.

(b) (a) bendindeki hükme rağmen, herhangi bir akit taraf 1 inci fıkra (a) (xvi) ve (b)’de atıf yapılan beyannamelerin başvuru sahibinin temsilcisi olsa bile bizzat kendisi tarafından imzalanmasını şart koşabilir.

(5) [Farklı Sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler İçin Tek Başvuru] Bir ve tek başvuru, içerisinde yer alan mal ve/veya hizmetlerin Nice Sınıflandırmasına göre bir veya daha fazla sınıfa ait olmasına bakılmaksızın, birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin olabilir.

(6) [Fiili kullanım] 1 inci fıkra (a) (xvii)’ye göre kullanma niyetine yönelik bir bildirimin verildiği durumlarda, herhangi bir Akit Taraf, Yönetmelikte belirtilen asgari zaman sınırlamasına göre kendi mevzuatında belirlediği zaman dilimi içerisinde markanın fiilen kullanıldığına ilişkin kendi mevzuatının gerektirdiği delillerin Ofise verilmesini isteyebilir.

(7) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf 1 inci ila 4 üncü fıkralar ve 6 ncı fıkrada öngörülenler dışında başvuruyla ilgili olarak herhangi bir diğer şartın yerine getirilmesini talep edemez. Özellikle, başvurunun askıda kaldığı süre içinde aşağıdaki hususlar şart koşulamaz:

(i) Ticaret sicilinden herhangi bir belge veya suretin verilmesi,

(ii) Başvuru sahibinin ticari veya sınai bir faaliyeti sürdürmekte olduğuna dair bir açıklama ve buna ilişkin kanıtların verilmesi,

(iii) Başvuru sahibinin başvuruda yer alan mal ve/veya hizmetlerle ilgili bir faaliyeti sürdürmekte olduğuna dair bir açıklama ve buna ilişkin kanıtların verilmesi,

(iv) Başvuru sahibinin Paris Sözleşmesinin 4. mükerrer 6. Maddesine göre başvuru talep ettiği durumlar hariç, markanın başka bir Akit Tarafın veya Akit Taraf olmayan fakat Paris Sözleşmesine taraf başka bir devletin markalar sicilinde tescil edildiğine dair kanıtların verilmesi.

(8) [Kanıt] Her Akit Taraf, Ofisin başvuruda yer alan bir beyanın veya unsurun doğruluğundan makul nedenlerle şüphe etmesi halinde, başvurunun incelenmesi aşamasında Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

Madde 4

Temsil ; Tebligat Adresi

(1) [İşlem Yapmaya Yetkili Vekiller] Her Akit Taraf, Ofis nezdinde işlem yapmak için vekil olarak atanan kişinin Ofis nezdinde işlem yapmaya yetkili vekil olmasını şart koşabilir.

(2) [Zorunlu Temsil; Tebligat Adresi] (a) Her Akit Taraf, kendi ülkesinde ikametgahı ya da gerçek ve etkin sınai veya ticari bir işletmesi olmayan kişinin Ofis nezdinde işlem yapabilmesi için bir vekil tarafından temsilini zorunlu kılabilir.

(b) Her Akit Taraf (a) bendine göre temsili şart koşmadığı sürece, kendi ülkesinde ikametgahı ya da gerçek ve etkin sınai veya ticari bir işletmesi olmayan kişinin Ofis nezdinde işlem yapabilmesi için bu ülkede tebligat adresine sahip olmasını zorunlu kılabilir.

(3) [Vekaletname] (a) Bir Akit Tarafın bir başvuru sahibinin veya marka sahibinin veya diğer herhangi bir ilgili kişinin Ofis nezdinde bir vekil tarafından temsilini zorunlu kıldığı veya temsiline izin verdiği hallerde, vekilin başvuru sahibinin, marka sahibinin veya diğer kişinin ad ve imzasını da içeren ayrı bir bildirimle (bundan sonra bu bildirim vekaletname olarak adlandırılacaktır) atanmasını isteyebilir.

(b) Vekaletname, içerisinde tanımlanan bir veya birden fazla başvuru ve/veya tescili veya vekaletname verenin belirlediği istisnalar saklı kalmak kaydıyla, müvekkilin mevcut ve gelecek tüm başvuru ve/veya tescillerini kapsayabilir.

(c) Vekaletname vekilin yetkisini belli işlemlerle sınırlayabilir. Herhangi bir Akit Taraf vekilin başvuruyu geri çekme veya tescilden feragat etme hakkını kapsayan yetkisinin vekaletnamede açıkça belirtilmesini isteyebilir.

(d) Bir bildirimin Ofise bu bildirimde kendisini vekil olarak tanıtan bir kişi eliyle yapıldığı, fakat bildirimin alınması esnasında gerekli vekaletnamenin Ofise teslim edilmediği durumlarda, Akit Taraf Yönetmelikte belirlenen asgari süreden az olmamak kaydıyla belirleyeceği süre içinde vekaletnamenin Ofise teslimini şart koşabilir. Her Akit Taraf, belirlediği süre içinde vekaletnamenin Ofise teslim edilmemesi durumunda bahsi geçen kişi tarafından yapılan bildirimi hükümsüz sayacağını şart koşabilir.

(e) Vekaletnamenin ibrazı ve içeriği konusundaki şartlarla ilgili olarak;

(i) Vekaletnamenin kağıt üzerinde yazılı olarak verildiği durumlarda, vekaletnamenin 4 üncü fıkraya ve Yönetmelikte belirlenen Vekaletname Formu’na tekabül eden biçimde sunulması halinde,

(ii) Akit Tarafın Ofis ile iletişimin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda, vekaletname bu yolla iletilmiş ise, bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, eğer (i) bendinde atıf yapılan Vekaletname Formuna tekabül ediyorsa,

hiçbir Akit Taraf vekaletnamenin doğurduğu sonuçları reddedemez.

(4) [Dil] Herhangi bir Akit Taraf vekaletnamenin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde düzenlenmiş olmasını isteyebilir.

(5) [Vekaletnameye Atıf] Herhangi bir Akit Taraf, Ofis nezdinde yapılan işlemlerle ilgili olarak bir vekil tarafından yapılan herhangi bildirimde vekilin yaptığı işlemin dayanağına ilişkin olarak vekaletnameye atıfta bulunulmasını isteyebilir.

(6) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf 3 ila 5 inci fıkralarda öngörülenler dışında, bu fıkralarda değinilen konularla ilgili olarak başka hiçbir şartın yerine getirilmesini talep edemez.

(7) [Kanıt] Ofisin 2 ila 5 inci fıkralarda bahsedilen herhangi bir bildirimin içerdiği herhangi bir beyanın doğruluğundan makul sebeplerle şüphelenmesi durumunda, her Akit Taraf, Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

Madde 5

Başvuru Tarihi

(1) [Şartlar] (a) Bir Akit Taraf bir başvurunun yapılış tarihini, alt paragraf (b) ve paragraf (2) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sıralanan ve Madde 3 (3)’de belirlenen dilde yapılan beyanlar ve unsurların Ofis tarafından teslim alınma tarihine göre belirler:

(i) Bir markanın tescilinin istendiğine dair sarih veya zımni bir beyan;

(ii) Başvuru sahibinin kimliğinin tespitine imkan sağlayan beyanlar;

(iii) Başvuru sahibi veya varsa vekiliyle posta yolu ile bağlantı kurmaya yeterli olacak beyanlar;

(iv) Tescili istenen markanın yeterli derecede açık bir örneği;

(v) Tescili istenen markanın mal ve/veya hizmetlerinin listesi;

(vi) Madde 3 (1) (a) (xvii) veya (b)’nin uygulandığı durumlarda, sırasıyla Madde 3 (1) (a) (xvii)’da bahsedilen beyanlar veya Madde 3 (1) (b)’de bahsedilen beyan ve kanıtların Akit Taraf mevzuatında öngörülen şekilde yapılması ve bu beyanların sözü konusu mevzuatın şart koşması halinde başvuru sahibi bir vekile sahip olsa bile, bizzat başvuru sahibi tarafından imzalanması.

(b) Herhangi bir Akit Taraf, başvurunun yapılış tarihini (a) bendinde söz konusu edilen unsur ve elemanların tamamı yerine, bir kısmının Ofis tarafından teslim alındığı tarihe göre veya bunların Madde 3 (3)’de belirlenenin dışında bir dilde Ofis tarafından teslim alındığı tarihe göre belirleyebilir.

(2) [Ek Şartlar] (a) Bir Akit Taraf gerekli ücretler ödenene kadar başvuru tarihinin belirlenemeyeceğini şart koşabilir.

(b) Bir Akit Taraf (a) bendinde yer alan şartın yerine getirilmesini sadece antlaşmaya taraf olduğu sırada bu şart kendi ülkesinde uygulanmakta ise talep edebilir.

(3) [Düzeltmeler ve Süre Sınırlaması] 1 inci ve 2 nci fıkra kapsamında yapılacak düzeltmelerin şekli ve düzeltmeler için verilen süreler Yönetmelikte düzenlenir.

(4) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf başvuru tarihiyle ilgili olarak 1 inci ve 2 nci fıkrada öngörülen şartlar dışında bir şartın yerine getirilmesini talep edemez.

Madde 6

Farklı Sınıflardaki Mal ve/veya Hizmetler İçin Tek Tescil

Nice Sınıflandırmasının birden fazla sınıfına giren mal ve/veya hizmetlerin tek ve aynı başvurunun içerisinde yer alması durumunda, bu tip başvuru aynı ve tek bir tescil ile sonuçlanır.

Madde 7

Başvurunun ve Tescilin Bölünmesi

(1) [Başvurunun Bölünmesi] (a) Çeşitli mal ve/veya hizmetleri içeren herhangi bir başvuru (Bundan sonra “başlangıç başvurusu olarak adlandırılacaktır.);

(i) En azından markanın tescili konusunda Ofisin kararına kadar,

(ii) Markanın tescili için Ofisin verdiği karara karşı yapılan itiraz işlemleri sürecinde,

(iii) Markanın tescili konusunda verilen karara itiraz üzerine bir üst makam tarafından yürütülen işlemler sırasında,

bizzat başvuru sahibi tarafından veya onun talebi üzerine iki veya daha fazla başvuruya bölünebilir ve başlangıç başvurusundaki mal ve/veya hizmetler bu şekilde bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir (Bu başvurular bundan sonra “bölünmüş başvurular” olarak adlandırılacaktır.). Bölünmüş başvurular başlangıç başvurusunun başvuru tarihini ve eğer varsa rüçhan hakkını korurlar.

(b) Her Akit Taraf (a) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, bir başvurunun bölünmesi için ücretlerin ödenmesi de dahil gerekli şartları belirlemekte serbesttir.

(2) [Tescilin Bölünmesi] 1 inci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra bir tescilin bölünmesinde de uygulanır. Bu tip bir bölünmeye, eğer bir Akit Tarafın mevzuatı üçüncü kişilere marka tescil edilmeden önce markanın tesciline itiraz etme hakkını tanıyorsa, bu Akit Tarafın markanın bölünmesi hakkını kaldırabilmesi koşuluyla;

(i) 3 üncü bir kişi tarafından Ofis nezdinde markanın geçerliliğine karşı yapılan itiraz işlemleri sırasında,

(ii) Önceki işlemler sırasında Ofis tarafından alınan bir karara karşı yapılan itiraz üzerine, bir üst makam tarafından yürütülen işlemler sırasında,

izin verilir.

Madde 8

İmza

(1) [Kağıt üzerinde bildirim] Bir Akit Tarafın Ofisine yapılan bildirim kağıt üzerinde yapılmış ise ve imza şartı varsa, Akit Taraf;

(i) (iii) üncü bent hükmü saklı kalmak üzere el yazısı ile atılmış bir imzayı kabul eder,

(ii) El yazısı ile imza yerine basılı veya damga imza gibi diğer imza biçimlerinin kullanılmasına veya mühür kullanımına izin vermekte serbesttir,

(iii) Bildirimi imzalayan gerçek kişi kendi vatandaşıysa ve bu kişinin adresi kendi ülkesindeyse el yazısı ile atılmış imza yerine mühür kullanılmasını isteyebilir,

(iv) Mühür kullanıldığı durumlarda, mührün yanında mührü kullanılan gerçek kişinin isminin de ayrıca harflerle belirtilmesini isteyebilir.

(2) [Telefaks ile İletişim] (a) Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks ile yapılmasına izin vermesi durumunda, eğer telefaks çıktısında imzanın örneği veya mührün örneği ve 1 inci fıkra (iv) bendi hükmünce gerekli görülüyorsa mührü kullanılan gerçek kişinin isminin harflerle belirtilmesi belirgin ise bildirimin imzalandığı kabul edilir.

(b) (a) bendinde adı geçen Akit Taraf, telefaks yoluyla örneği Ofise iletilen nüshanın aslının Yönetmelikte belirlenen asgari süre saklı kalmak koşuluyla, belirli bir süre içinde Ofise iletilmesini isteyebilir.

(3) [Elektronik Araçlar ile İletişim] Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin elektronik araçlar ile yapılmasına izin vermesi durumunda, eğer bildirim Akit Tarafın öngördüğü biçimde elekt-ronik yolla bildirimi gönderenin kimliğini tanımlıyor ise bildirimin imzalandığı kabul edilir.

(4) [Tasdik Şartının Yasaklanması] İmzanın tescilden feragat ile ilgili olduğu durumlarda Akit Tarafın mevzuatının şart koşması hali hariç, hiçbir Akit Taraf, önceki fıkralarda bahsedilen herhangi bir imzanın veya kişinin kendisini tanıtmasına yarayan diğer araçların onaylanmasını, notere tasdik ettirilmesini, doğruluğunun ispat edilmesini, resmileştirilmesini veya diğer herhangi bir şekilde tasdik ettirilmesini isteyemez.

Madde 9

Mal ve/veya Hizmetlerin Sınıflandırılması

(1) [Mal ve/veya Hizmetlerin Belirtilmesi] Bir başvuru veya tescil ile ilgili olarak Ofis tarafından gerçekleştirilen ve mal ve/veya hizmetlerin isimlerinin belirtildiği her tescil ve yayında, mal ve/veya hizmetlerin isimleri Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış olarak, mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıfın numarasına grubun başında yer verilerek ve adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek belirtilecektir.

(2) [Aynı veya Farklı Sınıflarda yer alan Mal ve Hizmetler] (a) Ofis tarafından yapılan herhangi bir tescil veya yayında Nice Sınıflandırmasına göre aynı sınıflarda yer aldıkları gerekçesiyle mal veya hizmetlerin birbirlerine benzer oldukları kabul edilemez.

(b) Ofis tarafından yapılan herhangi bir tescil veya yayında Nice Sınıflandırmasına göre ayrı sınıflarda yer aldıkları gerekçesiyle mal veya hizmetlerin birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez.

Madde 10

İsim veya Adreslerdeki Değişiklikler

(1) [Marka sahibinin Ad veya Adresindeki Değişiklikler] (a) Marka sahibi olan kişinin değişmediği ancak marka sahibinin ad ve/veya adresinde bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin Ofis tarafından marka siciline kaydının yapılması için marka sahibi veya vekili tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarasını ve yapılacak değişikliği belirtir bir bildirimle yapılacak bir talebi her Akit Taraf kabul eder. Bu talebin sunulmasıyla ilgili şartlar konusunda,

(i) Talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı hallerde, bu talep (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, Yönetmelikte belirlenen Forma tekabül eden biçimde sunulmuşsa,

(ii) Akit Tarafın, Ofisine yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya, (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (i) bendinde belirtilen talep Formuna tekabül ediyorsa

hiçbir Akit Taraf bu talebi reddedemez.

(b) Her Akit Taraf, talebin;

(i) Marka sahibinin ad ve adresini,

(ii) Marka sahibinin bir vekili varsa, bu vekilin ad ve adresini,

(iii) Marka sahibinin tebligat için bir adresi varsa, bu adresi içermesini isteyebilir.

c) Her Akit Taraf, talebin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmış olmasını arayabilir.

(d) Her Akit Taraf , taleple ilgili olarak, Ofise bir ücretin ödenmesini isteyebilir.

(e) İlgili tescillere ait bütün tescil numaralarının talepte belirtilmiş olması şartıyla, değişikliğin birden fazla tescille ilgili olduğu durumlarda bile tek bir talep yeterli kabul edilir.

(2) [Başvuru sahibinin Ad veya Adresindeki Değişiklikler] Değişikliğin bir başvuruyla veya başvurularla, veya bu başvuru veya başvurularla birlikte bir tescille veya tescillerle ilgili olduğu durumlarda, 1 inci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak burada da uygulanır, şu şartla ki bu değişiklikle ilgili herhangi bir başvurunun başvuru numarasının henüz verilmediği veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmediği durumlarda, değişikliğe ilişkin talepte bu başvuru Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanır.

(3) [Vekilin Ad ve Adresindeki Değişiklikler veya Tebligat Adresindeki Değişiklikler] Eğer varsa vekilin ad ve adresindeki değişikliklerle ve eğer varsa tebligat adresiyle ilgili değişiklikler konusunda 1 inci Paragraf hükümleri ayrıntılarda uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacaktır.

(4) [Başka Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf bu maddede bahsi geçen talep ile ilgili olarak 1 inci fıkra ila 3 üncü fıkrada belirtilen şartlar dışında başka bir şarta uyulmasını isteyemez. Özellikle, değişiklikle ilgili herhangi bir belgenin verilmesi istenemez.

(5) [Kanıt] Her Akit Taraf, talepte yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan makul sebeplerle şüpheye düşerse, Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

Madde 11

Mülkiyet Değişikliği

(1) [Bir Tescilin Mülkiyetindeki Değişiklik] (a) Bir markanın sahibi olan kişi değişirse söz konusu değişikliğin Ofis tarafından marka siciline kaydının yapılması için marka sahibi veya vekili tarafından veya mülkiyeti alan kişi (bundan böyle yeni malik diye anılacak) tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarasını ve yapılacak değişikliği belirtir bir bildirimle yapılacak bir talebi her Akit Taraf kabul edecektir. Talebin sunulması aşamasında gereken şartlarla ilgili olarak,

(i) talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı durumlarda, talep 2 nci fıkra (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere ve Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna tekabül eden biçimde yapılmış ise,

(ii) Akit Tarafın, Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere (i) bendinde belirtilen talep Formuna tekabül ediyorsa

hiçbir Akit Taraf talebi reddedemez.

(b) Mülkiyetteki değişikliğin bir sözleşmeden kaynaklandığı durumlarda, herhangi bir Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte talep sahibinin tercihine bağlı olarak aşağıda sayılanlardan birinin verilmesini isteyebilir:

(i) Sözleşmenin bir kopyası, (Bu kopyanın noter veya diğer bir yetkili kamu mercii tarafından aslına uygunluğunun onaylanması istenebilir.)

(ii) Sözleşmenin mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının sureti, (Bu kısmın suretinin noter veya diğer bir yetkili kamu mercii tarafından aslına uygun olduğunun onaylanması istenebilir.)

(iii) Markanın eski ve yeni sahibinin her ikisinin de imzaladığı ve Yönetmelikte belirlenen içeriğe uygun olarak hazırlanmış tasdiksiz bir devir belgesi,

(iv) Markanın eski ve yeni sahibinin her ikisinin de imzaladığı ve Yönetmelikte belirlenen biçim ve içeriğe uygun olarak hazırlanmış tasdiksiz bir devir senedi.

(c) Mülkiyet değişikliğinin bir birleşmeden kaynaklandığı durumlarda herhangi bir Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte, ticaret sicilinden çıkartılmış bir belge benzeri, birleşmeyi kanıtlayan ve yetkili makam tarafından verilmiş bir belgenin, belgeyi veren merci veya noter veya yetkili diğer bir kamu mercii tarafından asıl belgeyle uygunluğu onaylanmış suretinin verilmesini isteyebilir.

(d) Markanın birden çok sahibinin olduğu hallerde, bu kişilerin tamamını kapsamına almadan sahiplerden bir veya daha fazlasının değişmesi ve bu mülkiyet değişikliğinin de bir sözleşmeden veya birleşmeden kaynaklanması durumunda; her hangi bir Akit Taraf mülkiyet durumunda değişiklik olmayan her hangi bir müşterek malikten mülkiyet durumundaki bu değişikliği açıkça onayladığını belirtir ve kendisi tarafından imzalanmış bir belge vermesini isteyebilir.

(e) Mülkiyetteki değişikliğin bir sözleşmeden veya birleşmeden değil de, kanuni bir işlem veya mahkeme kararı gibi başka bir sebepten kaynaklandığı durumlarda, her Akit Taraf bu hususun talepte belirtilmesini ve taleple birlikte değişikliği kanıtlayan bir belgenin, belgeyi veren merci veya noter veya yetkili diğer bir kamu mercii tarafından asıl belgeyle uygunluğu onaylanmış suretinin verilmesini isteyebilir.

(f) Her Akit Taraf talebin,

(i) Marka sahibinin adı ve adresini,

(ii) Yeni malikin adı ve adresini,

(iii) Eğer herhangi bir ülkenin vatandaşıysa, yeni malikin vatandaşı olduğu ülkenin adını, eğer varsa ikametgahının bulunduğu ülkenin adını, ve eğer varsa yeni malikin gerçek ve etkin sınai bir işletmesinin bulunduğu ülkenin adını,

(iv) Yeni malikin tüzel kişi olduğu durumlarda, bu tüzel kişinin hukuki niteliğini ve adı geçen tüzel kişinin kanunlarına göre kurulduğu devleti ve eğer varsa bu devlet içindeki idari birimi,

(v) Marka sahibinin bir vekilinin olduğu durumlarda, bu vekilin ad ve adresini,

(vi) Marka sahibinin tebligat adresinin olduğu durumlarda bu adresi,

(vii) Yeni malikin bir vekilinin olduğu durumlarda, bu vekilin ad ve adresini,

(viii) Yeni malikin Madde 4 (2) (b)’ye göre bir tebligat adresinin olması gerektiği durumlarda, bu adresi,

içermesini isteyebilir.

(g) Her Akit Taraf, taleple ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini isteyebilir.

(h) Markanın eski ve yeni sahibinin her tescilde aynı olması ve ilgili tescillerin hepsinin tescil numaralarının talepte beyan edilmiş olması şartıyla, değişiklik birden fazla tescili ilgilendirdiğinde bile, tek bir talep yeterli kabul edilir.

(i) Mülkiyetteki değişikliğin marka sahibine ait tescildeki tüm mal ve/veya hizmetleri kapsamadığı durumlarda ve eğer yürürlükteki mevzuat bu tipte bir değişikliğin kaydına izin veriyorsa, Ofis, mülkiyeti değişen mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak ayrı bir tescil oluşturur.

(2) [Dil; Çeviri] (a) Her Akit taraf, 1 inci paragrafta bahsi geçen talep ile devir belgesi veya devir senedinin, Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde verilmesine talep edebilir.

(b) Her Akit Taraf, 1 inci fıkranın (b) (i) ve (ii) ile (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birinde verilmemesi durumunda, gerekli belgenin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birisine çevirisi veya onaylı çevirisi yapılmış olarak talep ekinde verilmesini zorunlu kılabilir.

(3) [Bir Başvurunun Mülkiyetinde Değişiklik] Mülkiyetteki değişiklik bir başvuru veya başvurularla, veya bir başvuru veya başvurularla birlikte bir tescil veya tescillerle ilgili olduğunda 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak burada da uygulanır, şu şartla ki bu değişikle ilgili herhangi bir başvurunun başvuru numarasının henüz verilmediği veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmediği durumlarda, değişikliğe ilişkin talepte bu başvuru Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanır.

(4) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf bu maddede bahsi geçen talep ile ilgili olarak 1 ila 3 üncü fıkralarda belirtilenler dışında herhangi bir diğer şartın yerine getirilmesini isteyemez. Özellikle aşağıdakiler zorunlu kılınamaz:

(i) 1 inci fıkra (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere ticaret sicilinden alınmış herhangi bir belge veya suretin verilmesi,

(ii) Yeni malikin sınai veya ticari bir faaliyet yürüttüğüne dair bir beyan ve buna ilişkin kanıt sunulması,

(iii) Yeni malikin mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve/veya hizmetlerle ilgili bir faaliyet yürüttüğüne dair beyanı ve buna ilişkin kanıt sunulması,

(iv) Marka sahibinin işini veya ticari itibarını yeni malike tamamen veya kısmen devrettiğine ilişkin beyanı ve bunların her ikisine yönelik kanıt sunulması.

(5) [Kanıt] Her Akit Taraf, Ofisin talepte yer alan veya bu maddede atıf yapılan herhangi bir belgenin doğruluğundan makul nedenlerle şüphe duyması durumunda, Ofise kanıt sunulmasını veya 1 inci fıkra (c) veya (e) bentleri kapsamında ek kanıt sunulmasını talep edebilir.

Madde 12

Bir Hatanın Düzeltilmesi

(1) [Bir Tescille İlgili Bir Hatanın Düzeltilmesi] (a) Her Akit Taraf, bir başvuruda veya Ofise iletilen diğer taleplerde yapılan ve markalar sicili ve/veya Ofis yayınlarından herhangi birine yansımış olan bir hatanın düzeltilmesiyle ilgili talebin, marka sahibi veya vekili tarafından imzalanmış ve ilgili tescilin tescil numarası, düzeltilecek hata ve yapılacak düzeltmeyi içeren bir bildirim ile yapılmasını kabul eder. Bu talebin sunulmasında aranan şartlarla ilgili olarak,

(i) Talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı durumlarda, talep alt paragraf (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna uygun biçimde sunulmuşsa,

(ii) Akit Tarafın Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, (i) bendinde belirtilen talep Formuna uyuyorsa

hiçbir Akit Taraf talebi reddedemez.

(b) Her Akit Taraf,

(i) Marka sahibinin adı ve adresinin,

(ii) Marka sahibinin vekilinin olduğu durumlarda vekilin ad ve adresinin,

(iii) Marka sahibinin bir tebligat adresinin olduğu durumlarda bu adresin, talepte beyan edilmesini isteyebilir.

(c) Her Akit Taraf talebin Ofis tarafından kabul edilen dilde veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir.

(d) Her Akit Taraf taleple ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini talep edebilir.

(e) Düzeltmenin aynı kişiye ait birden fazla tescil ile ilgili olduğu durumlarda, hatanın ve talep edilen düzeltmenin her bir tescil için aynı olması ve ilgili tüm tescillerin tescil numaralarının talepte beyan edilmesi şartıyla, tek bir talep yeterli olacaktır.

(2) [Bir Başvuruyla İlgili Bir Hatanın Düzeltilmesi] Hatanın bir başvuru veya başvurularla, veya başvuru veya başvurularla birlikte bir tescil veya tescillerle ilgili olduğu durumlarla 1 inci paragraf hükümleri ayrıntılarında uygun olduğu ölçüde gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır, şu şartla ki ilgili herhangi bir başvuruya ait başvuru numarasının henüz verilmediği veya başvuru sahibi veya vekiline bildirilmediği durumlarda, talepte bu başvuru Yönetmelikte belirlenen şekilde tanımlanır.

(3) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf bu maddede bahsi geçen taleple ilgili olarak 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirlenenler dışında başka şartların yerine getirilmesini talep edemez.

(4) [Kanıt] Ofisin iddia edilen hatanın gerçekten var olup olmadığından makul sebeplerle şüphelendiği durumlarda, her Akit Taraf Ofise kanıt verilmesini isteyebilir.

(5) [Ofis Tarafından Yapılan Hatalar] Bir Akit Taraf Ofisi kendi yaptığı hataları hiçbir ücret almadan re’sen veya talep üzerine düzeltir.

(6) [Düzeltilemez Hatalar] Hiçbir Akit Taraf 1 inci, 2 nci ve 5 inci fıkra hükümlerini kendi mevzuatının hükümlerine göre düzeltilemeyecek herhangi bir hataya uygulamak zorunda değildir.

Madde 13

Tescilin Koruma Süresi ve Yenilenmesi

(1) [Yenileme İçin Yapılan Bir Talepte Yer Alan veya Bu Taleple Birlikte Verilen Beyanlar veya Unsurlar; Ücret] (a) Her Akit Taraf bir tescilin yenilenmesini, bir talep yapılması şartına bağlayabilir ve bu talebin aşağıda sayılan beyanların tamamını veya bir kısmını içermesini isteyebilir:

(i) Yenileme talep edildiğine dair bir beyan;

(ii) Marka sahibinin ad ve adresi;

(iii) İlgili tescilin tescil numarası;

(iv) Akit Tarafın seçimine bağlı olarak, tescille sonuçlanan ilgili başvurunun başvuru tarihi veya ilgili tescilin tescil tarihi;

(v) Marka sahibinin bir vekilinin olduğu durumlarda vekilin ad ve adresi;

(vi) Marka sahibinin bir tebligat adresi olduğu durumlarda bu adres;

(vii) Akit Tarafın tescilin markalar sicilinde kayıtlı olan mal ve/veya hizmetlerin sadece bir kısmı için dahi yenilenmesine izin verdiği durumlarda, bu tür bir yenileme talebi yapıldığında, Nice Sınıflandırmasına göre gruplara ayrılmış mal veya hizmetlerin yer aldığı Sınıf numarasına grubun başında yer verilerek adı geçen Sınıflandırmanın sınıf sırasına göre dizilerek sunulmuş olarak, markalar sicilinde kayıtlı olan mal ve/veya hizmetlerden yenileme talep edilenlerin isimleri veya markalar sicilinde kayıtlı alan mal ve/veya hizmetlerden yenileme talep edilmeyenlerin isimleri;

(viii) Akit Tarafın yenileme talebinin marka sahibi veya vekili dışında biri tarafından yapılmasına izin verdiği durumlarda, yenileme talebi böyle kişi tarafından yapılmışsa, bu kişinin adı ve adresi;

(ix) Marka sahibi veya vekilinin imzası veya bent (viii)’ün uygulandığı durumlarda bu bentte bahsi geçen kişinin imzası.

(b) Her Akit Taraf yenileme talebi ile ilgili olarak Ofise bir ücret ödenmesini isteyebilir. Tescilin başlangıçtaki koruma süresi veya yenileme sonucu doğan herhangi bir koruma süresi ile ilgili olarak bir kere ücret ödenmişse, artık bu süreler içerisinde tescil korumasının geçerliğinin devamı için başka hiçbir ücret ödenmesi istenemez. Markanın kullanımına ilişkin verilecek beyanlar ve/veya kanıtlarla ilgili ücretler işbu paragrafta sözü edilen tescilin korumasının devamı için gerekli olan ücretlerden kabul edilmez ve bu bent hükümlerinden etkilenmez.

(c) Her Akit Taraf, yenilemeye ilişkin talebin Ofise verilmesinin ve (b) bendinde belirtilen ilgili ücretin Ofise ödenmesinin, Yönetmelikte öngörülen asgari süreler saklı kalmak koşuluyla, Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenmiş süre içinde yapılmasını zorunlu kılabilir.

(2) [Sunum] Yenileme talebinin sunumunda gerekli şartlarla ilgili olarak,

(i) Talebin kağıt üzerinde yazılı olarak yapıldığı durumlarda, talep 3 üncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere Yönetmelikte belirlenen Talep Formuna uygun biçimde sunulmuşsa,

(ii)Akit Tarafın, Ofise yapılacak bildirimlerin telefaks yoluyla yapılmasına izin verdiği durumda talep bu yolla iletilmişse, eğer bu tür iletim sonucu elde edilen kağıt kopya (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere (i) bendinde belirtilen talep Formuna uyuyorsa,

hiçbir Akit Taraf bu talebi reddedemez.

(3) [Dil] Her Akit Taraf yenileme talebinin Ofis tarafından kabul edilen dil veya dillerden birinde yapılmasını isteyebilir.

(4) [Diğer Şartların Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf yenileme talebiyle ilgili olarak 1 inci fıkra ila 3 üncü fıkrada belirtilenler dışında başka diğer şartlara uyulmasını talep edemez. Özellikle aşağıdaki hususlar talep edilemez:

(i) Markanın herhangi bir örneği veya diğer tanımlaması,

(ii) Markanın herhangi bir diğer Akit Tarafın markalar sicilinde tescil edildiğine veya tescilinin yenilendiğine ilişkin kanıt verilmesi,

(iii) Markanın kullanıldığına dair bir beyanname ve/veya kanıt verilmesi.

(5) [Kanıt] Her Akit Taraf, yenileme talebinin içerdiği herhangi bir beyan veya unsurun doğruluğundan Ofisin makul sebeplerle şüpheye düştüğü durumlarda, yenileme talebinin incelenmesi esnasında Ofise kanıt sunulmasını isteyebilir.

(6) [Maddi İncelemenin Yasaklanması] Hiçbir Akit Taraf Ofisi yenilemenin sonuç doğurabilmesi için tescili esas yönünden inceleyemez.

(7) [Süre] Tescilin başlangıçtaki koruma süresiyle, yenileme sonucu doğan her bir koruma süresi 10 yıl olacaktır.

Madde 14

Olası Redde Karşı Görüşler

10 uncu Madde ila 13 üncü madde kapsamındaki bir başvuru veya talep, başvuru sahibi veya talep sahibinin makul bir süre içinde, olası bir ret kararına karşı görüşlerini bildirmesine imkan tanınmadan, Ofis tarafından tamamen veya kısmen reddedilemez.

Madde 15

Paris Sözleşmesi’ne Uyma Zorunluluğu

Her Akit Taraf Paris Sözleşmesi’nin markalarla ilgili hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 16

Hizmet Markaları

Her Akit Taraf hizmet markalarını tescil edecek ve bu markalara Paris Sözleşmesi’nin ticaret markalarıyla ilgili hükümlerini uygulayacaktır.

Madde 17

Yönetmelik

(1) [İçerik] (a) Bu Andlaşmaya eklenen Yönetmelik,

(i) Bu Andlaşmanın açıkça Yönetmelikte belirtilen ifadesiyle belirttiği konular,

(ii) Bu Andlaşmanın hükümlerinin yürürlüğe koyulmasında yararlı olacak her türlü ayrıntı ve

(iii) Her türlü idari şart, konu ve usulle ilgili hükümleri düzenler.

(b) Yönetmelik aynı zamanda Örnek Uluslararası Formları da içerir.

(2) [Andlaşma ve Yönetmelik Arasındaki Çelişki] Andlaşma hükümleriyle yönetmelik hükümlerinin birbiriyle çelişmesi durumunda, Andlaşma hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 18

Değişiklik; Protokoller

(1) [Değişiklik] Bu Andlaşma diplomatik bir konferans tarafından değiştirilebilir.

(2) [Protokoller] Markalarla ilgili kanunlarda uyumlaştırmayı daha da geliştirmek amacıyla ve bu Andlaşmanın hükümlerini ihlal etmemek şartıyla, diplomatik bir konferans aracılığıyla protokoller kabul edilebilir.

Madde 19

Andlaşmaya Taraf Olma

(1) [Taraf Olma Ehliyeti] Aşağıda sayılan kişiler Andlaşmayı imzalayabilir ve 2 nci ve 3 üncü fıkralar ile Madde 20 (1) ve (3)’2 e göre Andlaşmaya taraf olabilirler:

(i) Markaların tescili işlemleri kendi Ofisi tarafından yapılabilen Teşkilata üye her devlet.

(ii) Hükümetlerarası kuruluşun tüm üye devletlerinin Teşkilatın da üyesi olması koşuluyla, hükümetlerarası kuruluşu kuran andlaşmanın geçerli olduğu ülkede, kuruluşa üye olan tüm devletlerde veya ilgili başvuruda bu amaçla isimleri belirtilen üye devletlerde geçerli olacak şekilde markaların tescil edilebildiği bir Ofisi bulunan her hükümetlerarası kuruluş.

(iii) Markaların sadece Teşkilata üye belirlenmiş diğer bir devlet aracılığıyla tescil edilebildiği Teşkilata üye her devlet.

(iv) Markaların sadece üyesi olduğu bir hükümetlerarası kuruluşa bağlı bir Ofis aracılığıyla tescil edilebildiği Teşkilata üye her devlet.

(v) Markaların sadece Teşkilata üye bir grup devletin ortak bir Ofisi aracılığıyla tescil edilebildiği Teşkilata üye her devlet.

(2) [Onay ve Katılım] 1 inci fıkrada bahsedilen her bir kişi

(i) Bu Andlaşmayı imzalamışsa, bir onay belgesi,

(ii) bu Andlaşmayı imzalamamışsa, bir katılım belgesi tevdi edebilir.

(3) [Tevdiin Hüküm Doğurduğu Tarih]

(a) (b) bendi hükmü saklı kalmak üzere, onay ve katılım belgesinin tevdiinin hüküm doğurduğu tarih,

(i) 1 inci fıkranın (i) bendinde sözü edilen bir devlet için; bu ülkenin belgesinin tevdi edildiği tarih,

(ii) Bir hükümetlerarası kuruluş için bu hükümetlerarası kuruluşun belgesinin tevdi edildiği tarih,

(iii) 1 inci fıkranın (iii) bendinde sözü edilen bir devlet için, bu devletin belgesi ve belirlenmiş diğer devletin belgesinin tevdi edilmiş olması şartının yerine getirildiği tarih,

(iv) 1 inci fıkranın (iv) bendinde sözü edilen bir devlet için, yukarıdaki (ii) bendine göre uygulanan tarih,

(v) 1 inci fıkranın (a) bendinde sözü edilen bir grup devletin içinde yer alan bir devlet için bu grup içinde yer alan tüm üye devletlerin belgelerinin tevdi edildiği tarihtir.

(b) Bir devletin herhangi bir onay veya katılım belgesi (bu bentte belge olarak anılacaktır), isimleriyle belirlenmiş ve bu Andlaşmaya taraf olma ehliyetine sahip bir diğer devletin veya bir hükümetlerarası kuruluşun veya diğer iki devletin veya diğer bir devletle hükümetlerarası kuruluşun belgelerinin de verilmesi şartıyla tevdi edilmiş sayılacağını içeren bir beyannameyle birlikte verilebilir. Böyle bir şartı içeren belge, beyannamede belirtilen şartın gerçekleştiği tarihte tevdi edilmiş sayılır. Ancak, beyannamede belirtilen belgelerden herhangi birinin kendisi de yukarıda bahsedilen türde bir beyanname ile birlikte verilmiş ise, bu belge sonraki beyannamede belirtilen şartın yerine getirildiği tarihte tevdi edilmiş sayılır.

(c) (b) bendi çerçevesinde yapılan herhangi bir beyanname, her zaman tamamen veya kısmen geri çekilebilir. Bu tip bir geri çekme, geri çekmeye ilişkin bildirimin Genel Müdür tarafından alındığı tarihte hüküm doğurur.

Madde 20

Onay ve Katılımın Hüküm Doğurduğu Tarih

(1) [Dikkate Alınacak Belgeler] Bu maddenin amaçları doğrultusunda, sadece Madde 19 (1)’de sözü edilen kişiler tarafından tevdi edilen ve Madde 19 (3)’e göre hüküm doğurduğu bir tarih bulunan onay veya katılım belgeleri dikkate alınır.

(2) [Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesi] Bu Andlaşma 5 ülkenin onay ve katılım belgelerini tevdi etmelerinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

(3) [Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Onay ve Katılım Belgelerinin Yürürlüğe Girmesi] 2 nci fıkra kapsamına girmeyen her kişi, kendi onay veya katılım belgesini tevdi ettiği tarihten 3 ay sonra bu Andlaşma ile bağlı olur.

Madde 21

Çekinceler

(1) [Markaların Özel Türleri] Her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş Madde 2 (1) (a) ve (2) (a)’ya rağmen Madde 3 (1) ve (2), 5, 7, 11 ve 13’ün herhangi bir hükmünün birlik markalarına, koruma markalarına veya türev markalarına uygulanmayacağı yönünde bir çekince bildirebilir. Verilecek bu tür çekincede yukarıda söz konusu edilen hükümlerden hangilerinin çekinceyle ilgili olduğu açıklanır.

(2) [Usuller] 1 inci Fıkra çerçevesinde verilen herhangi bir çekince, çekince koyan Devlet veya hükümetlerarası kuruluşun bu Andlaşmayla ilgili onay veya katılım belgesi ile birlikte verilen bir bildirimle yapılır.

(3) [Geri Çekme] 1 inci Fıkra kapsamında yapılan herhangi bir çekince, her zaman geri çekilebilir.

(4) [Diğer Çekincelerin Yasaklanması] Bu Andlaşmaya, 1 inci fıkrada izin verilen çekince dışında, başka hiçbir çekince konulmasına izin verilmez.

Madde 22

Geçici Hükümler

(1) [Farklı Sınıflardaki Mallar ve Hizmetler İçin Tek Başvuru; Başvurunun Bölünmesi]

(a) Madde 3 (5)’e rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş Ofise yapılan bir başvurunun Nice Sınıflandırmasının sadece bir sınıfında yer alan mallar veya hizmetlerle ilgili olabileceğini bildirebilir.

(6) 6 ncı Maddeye rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, Nice Sınıflandırılmanın farklı sınıflarında yer alan mallar ve/veya hizmetlerin tek ve aynı başvurunun konusunu oluşturduğu durumlarda, böyle bir başvurunun, bu tip tescillerin her birinin ve hepsinin bahsi geçen başvurunun sonucu olan diğer tüm tescillere yönelik bir atfa yer vermesi koşuluyla, markalar sicilinde yer alacak iki veya daha fazla tescile yol açabileceğini bildirebilir.

(c) (a) bendi kapsamında bir bildirimde bulunan her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, madde 7 (1)’e rağmen, hiçbir başvurunun bölünemeyeceğini bildirebilir.

(2) [Birden Fazla Başvuru ve/veya Tescil İçin Tek Vekaletname] Madde 4 (3) (b)’ye rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, bir vekaletnamenin sadece tek bir başvuru veya tek bir tescille ilgili olabileceğini bildirebilir.

(3) [Vekaletnamedeki İmzanın ve Başvurudaki İmzanın Belgelendirilmesi Şartının Yasaklanması] Madde 8 (4)’e rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, vekaletnamedeki imzanın veya başvurudaki başvuru sahibi tarafından atılan imzanın bir şahit tarafından tasdik edilmesini, noter tarafından onaylanmasını, tasdik edilmesini, resmi mercilerce onaylanmasını veya diğer şekilde belgelendirilmesini istediğini bildirebilir.

(4) [Birden Fazla Başvuru ve/veya Tescili İlgilendiren İsim ve/veya Adresteki Bir Değişiklik, Mülkiyetteki Bir Değişiklik veya Bir Hatanın Düzeltilmesi İçin Tek Talep] Madde 10 (1) (e), (2) ve (3), Madde 11 (1) (h) ve (3) ve Madde 12 (1) (c) ve (2)’ye rağmen, her Devlet veya Hükümetlerarası kuruluş, isim ve/veya adresteki bir değişikliğin kaydına ilişkin bir talebin, mülkiyetteki bir değişikliğin kaydına ilişkin bir talebin ve bir yanlışın düzeltilmesine ilişkin bir talebin sadece bir başvuruyu veya tescili kapsayacağını bildirebilir.

(5) [Yenileme Sırasında Fiilen Kullanıma İlişkin Beyan ve/veya Kanıt Sunulması] Madde 13 (4) (iii)’e rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, yenileme sırasında markanın fiilen kullanımına ilişkin bir beyan ve/veya kanıt sunulmasını isteyeceğini bildirebilir.

(6) [Yenileme Sırasında Maddi Yönden İnceleme] Madde 13 (6)’ya rağmen, her Devlet veya hükümetlerarası kuruluş; bu tip bir incelemenin bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce hizmet markalarına tescil edilme olanağı sağlayan bu Devlet veya kuruluşa ait kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 6 aylık süreç içerisinde yapılan başvurulara ait tekerrür eden tescilleri önleme amacıyla sınırlı olması şartıyla, hizmetleri kapsayan bir tescilin ilk yenilenmesi sırasında böyle bir tescili esas yönünden inceleyebileceğini bildirebilir.

(7) [Genel Hükümler]

(a) Bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş, (1) ila (6) ncı fıkralar kapsamındaki bir bildirimi ancak, işbu Andlaşmaya ilişkin onay veya katılım belgesini tevdii ettiği tarihte, mevzuatının süregelen uygulamasına, böyle bir bildirim yapılmaması halinde, Andlaşmanın ilgili hükümlerine aykırılık teşkil edecekse yapabilir.

(b) 1 ila 6 ncı fıkralar kapsamında yapılan herhangi bir bildirim, bildirimi yapan devlet veya hükümetlerarası kuruluşun, bu Andlaşmaya yönelik onay veya katılım belgesi ile birlikte verilir.

(c) 1 ila 6 ncı fıkralar kapsamında yapılan herhangi bir bildirim her zaman geri çekilebilir.

(8) [Bildirimin Geçerliliğini Yitirmesi]

(a) (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yerleşmiş uygulamasına göre gelişmekte olan ülke olarak tanımlanan bir Devletin veya her bir üyesini bu tanım kapsamındaki Devletlerin oluşturduğu hükümetlerarası bir kuruluşun, 1 inci ila 6 ncı fıkralar hükümleri çerçevesinde yaptığı herbir bildirim Andlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıl sonunda geçerliliğini yitirir.

(b) (c) bendi hükmü saklı kalmak üzere, (a) bendinde edilenler dışında bir Devlet veya hükümetlerarası kuruluş tarafından 1 inci ila 6 ncı fıkralar hükümleri çerçevesinde yapılan her bir bildirim, bu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıl sonunda geçerliliğini yitirir.

(c) 1 inci ila 6 ncı fıkralar hükümleri çerçevesinde yapılan bir bildirim, 28 Ekim 2004 tarihinden önce henüz 7 nci fıkranın (c) bendi çerçevesinde geri çekilmemiş veya (a) veya (b) bendi çerçevesinde henüz geçerliliğini yitirmemişse, 28 Ekim 2004’te geçerliliğini kaybeder.

(9) [Andlaşmaya Taraf Olma] Bu Andlaşmanın kabul edildiği tarihte Teşkilata üye olmaksızın Sınai Mülkiyetin Korunması İçin Uluslararası (Paris) Birliğinin üyesi olan her Devlet, eğer markalar kendi Ofisinde tescil edilebiliyorsa, Madde 19 (ı) (i)’e rağmen, 31 Aralık 1999’a kadar bu Andlaşmaya taraf olabilir.

Madde 23

Andlaşmanın Feshinin İhbarı

(1) [İhbar] Her Akit Taraf Genel Müdüre göndereceği bir bildirimle bu Andlaşmanın feshini ihbar edebilir.

(2) [Geçerlilik Tarihi] Feshin ihbarı Genel Müdürün bildirimi aldığı tarihten bir yıl sonra sonuç doğurur. Feshin ihbarı, bahsedilen 1 yıllık süre sona erdiğinde feshi ihbar eden Akit Taraf ile ilgili olan derdest herhangi bir başvuruya veya herhangi bir tescilli markaya Andlaşmanın uygulanmasını engellemez, şu şartla ki fesih ihbarında bulunan Akit Taraf söz konusu 1 yıllık sürenin sona ermesinden sonra yenilenme süreleri gelen tescillerle ilgili olarak bu tescillere yenilenme tarihiden itibaren bu Andlaşmanın hükümlerini uygulamayı durdurabilir.

Madde 24

Andlaşmanın Dilleri; İmza

(1) [Orijinal Metinler; Resmi Metinler] (a) Bu Andlaşma İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde tek bir orijinal metin halinde imzalanacak ve tüm dillerdeki metinler aynı derecede geçerlilik taşıyacaktır.

(b) Bir Akit Tarafın talebine bağlı olarak, söz konusu Akit Taraf ve ilgili diğer her bir Akit Taraf ile müzakere edildikten sonra, Genel Müdür tarafından (a) bendinde zikredilmeyen fakat bahsi geçen Akit Tarafın resmi dili olan bir dilde resmi bir metin ihdas edilir.

(2) [İmza İçin Tayin Edilen Süre] Bu Andlaşma kabul edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile Teşkilatın Genel Merkezinde imzaya açık tutulacaktır.

Madde 25

Tevdi Makamı

Genel Müdür bu Andlaşmanın tevdi makamıdır.

1483

HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA ADLİ VEYA GAYRİADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME

9.9.1981 Tarih 1483 sayılı yasa ile onaylandı.

İşbu Sözleşmeyi imza eden Devletler,

Yabancı memleketlerde tebliğ edilecek adli ve gayri adli belgelerin muhata¬bına vaktinde tebliğini sağlayacak uygun vasıtalar ihdas;

Bu maksada hizmet için usulleri basitleştirmek ve süratlendirmek sureti ile karşılıklı adlî yardımlaşmayı ıslâh etmek üzere,
Bir Sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1: İşbu sözleşme, tebliğ edilmek üzere yabancı memleketlere ticarî veya hukukî, adlî veya gayrî adlî belgeler gönderilmesi söz konusu olan bütün hallerde uygulanır.
İşbu Sözleşme, muhatabın adresinin bilinmediği hallerde uygulanmaz.

BÖLÜM 1 : ADLÎ BELGELER

Madde 2: Âkit Devletlerden her biri, diğer Âkit Devletlerden gelecek tebliğ
isteklerini kabul etmediği 3 ila 6 no maddeler hükümlerine göre yükümlenecek
bir Merkezi Makam tayin eder. 

Talep edilen Devlet, bu Merkezi Makamı kendi kanunlarına göre kurar,

Madde 3: Belgelerin çıkış memleketinin kanununa göre yetkili makam veya tebligat yapmaya yetkili kimse, resmi tasdik veya benzeri bir formaliteye lüzum kalmaksızın talep edilen Devletin Merkezî Makamına, işbu sözleşmeye ekli modele uygun şekilde düzenlenmiş bir talepname gönderir.

Tebliğ edilecek belgenin aslı veya sureti talepnameye eklenir. Talepname ile belge, ikişer nüsha olarak gönderilir.

Madde 4: Merkezi Makam talepnameyi İşbu Sözleşme hükümlerine uygun bulmadığı takdirde, talepnameye karşı ileri sürdüğü itirazları belirtmek sureti ile, istekte bulunanı keyfiyetten derhal haberdar eder.

Madde 5: Talep edilen Devletin Merkezi Makamı evrakı aşağıdaki usullerden biri ile bizzat veya bir mutavassıt aracılığı ile tebliğ ettirecektir.

a) Talep edilen memlekette düzenlenmiş olup yine o memlekette oturan kişilere tebliğ edilecek belgeleri, o memleket kanunlarında yer alan usule göre veya,

b) Talep edilen Devletin kanununa aykırı olmamak kaydı ile, istekte bulunan tarafından belirtilen özel bir usulle.

İşbu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde öngörülen hal müstesna, belge her zaman, bunu kabul eden bir muhataba teslim edilmek sureti ile de tebliğ olunabilir.
Belgenin yukarıdaki 1 inci fıkra uyarınca tebliği gerektiğinde, Merkezi Ma¬kam belgenin, memleketin resmi dilinde veya dillerinden birinde yazılmış veya bu dile veya dillerden birine çevrilmiş olmasını isteyebilir.

Tebliğ isteğinin işbu Sözleşmeye ekli formüle göre düzenlenen ve tebliğ edilecek belgenin esas unsurlarını ihtiva eden kısım, belge ile birlikte muhataba tebliğ olunur.

Madde 6 : Talep edilen Devletin Merkezi Makamı veya bu Makamın tebliğ işi ile görevlendirdiği herhangi bir makam, işbu Sözleşmeye ekli formüllerdeki numunesine uygun bir tebliğ tasdiknamesi düzenler.

Tebliğ tasdiknamesi, belgenin tebliğ edildiğini bildirecek ve tebliğde başvu¬rulan usul ile tebligatın yapıldığı yer ve tarihi gösterilecektir. Belge tebliğ edilme¬diği takdirde, tebligatın yapılmasına engel olan sebebi de belirtecektir.

Tebliğ isteğinde bulunan, Merkezi Makam veya bir adlî makam tarafından doldurulmamış olan bir tebliğ tasdiknamesinin bu makamlardan biri tarafından tasdikini isteyebilir.
Tebliğ tasdiknamesi doğruca tebliğ isteğinde bulunana gönderilir.

Madde 7 : İşbu Sözleşmeye ekli numunelerde basılı olarak yer alan terimler, bütün hallerde Fransızca veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Bu terimler, bel¬genin çıktığı memleketin resmi dilinde veya resmî dillerinden biri ile de yazılabilir.
Bu terimlere tekabül eden boş yerler talep edilen Devletin dili ile veya Fransızca veya İngilizce olarak doldurulmalıdır.

Madde 8 : Âkit Devletlerden her biri adlî belgelerin yabancı memleketlerde tebliği işini, zor kullanmaksızın, doğruca kendi diplomatik veya konsolosluk ajanları vasıtası ile yaptırmakta muhtardırlar

Tebligatın, belgenin çıktığı memleketin uyruklusuna yapılması hali müstesna, Devletlerden herhangi biri, kendi topraklarında bu şekilde tebli2at yapılması¬na muhalefet edebilir.

Madde 9: Bundan başka, Âkit Devletlerden her biri, tebligatın diğer bir Âkit Devlet tarafından tayin olunan makamlarca yapılması için, tebliğ edilecek adlî belgelerin bu makamlara tevdii işinde Konsolosluklar aracılığını kullanmakta muhtardır.
Âkit Devletlerden her biri, istisna haller gerektirdiği takdirde, aynı maksatla,
diplomatik yolları da kullanabilir, 

Madde 10: Talep edilen Devlet itiraz etmedikçe işbu Sözleşme:

a) Adlî belgelerin yabancı memleketlerdeki kişilere doğruca posta vasıtası
ile gönderilmesinde;
b) Menşe Devletindeki adalet görevlileri, Devlet memurları veya Devletin diğer yetkili kişilerinin adlî belgelere ilişkin tebligatı doğruca talep edilen Devlette¬ki tebligat yapmağa yetkili kimseler Devlet memurları, veya Devletin yetkili di¬ğer kişileri aracılığı ile yapmakta;
c) Bir dava ile ilgili herhangi bir kimsenin, adlî belgelere ilişkin tebligatı doğruca talep edilen 
Devletin tebligat yapmağa yetkili kimseleri, devlet memurları veya o Devletin diğer yetkili kişileri vasıtası ile yaptırmakta muhtar olmasına engel teşkil etmez.

Madde 11 : İşbu Sözleşme, Âkit devletlerin, adlî belgelerin tebliğinde, yukarıdaki maddelerde öngörülen intikal yollarından başkalarını ve özellikle, her birinin birbirine tekabül eden Makamları arasında doğruca ulaştırılması için arala¬rında anlaşmalarına engel teşkil etmez.

Madde 12 : Âkit Devletlerden birinden gelen adlî belgelerin tebliği, talep edilen Devletçe görülen hizmetler dolayısı ile harç veya masraf ödenmesine veya bunların iadesine yol açamaz.

Tebliğ isteğinde bulunan:

Tebligat yapmağa yetkili bir kimse veya varış yeri Devletinin kânununa gö¬re yetkili bir kimsenin müdahalesi;

a) Tebligat için özel bir usul kullanılması, hallerinde yapılan masrafları ödemek veya iade etmek zorundadır.

Madde 13 : Talep edilen Devlet işbu Sözleşmeye uygun olarak yapılan bir
tebliğ isteğinin yerine getirilmesini, ancak egemenlik veya güvenliği zedeleyici
bulduğu takdirde reddedebilir.

Tebliğ isteğinin yerine getirilmesi, sadece talep edilen Devletin söz konusu davada kaza yetkisinin münhasıran, kendi Adalet makamlarına ait olduğu iddiası veya kendi mevzuatının istek konusu için hukuk yolu tanımaması sebebiyle reddolunamaz.
İsteğin reddi halinde, Merkezi Makam, istekte bulunanı keyfiyetten derhal ha¬berdar eder.

Madde 14: Tebliğ edilecek adlî belgelerin intikali dolayısıyla meydana gelebilecek güçlükler, diplomasi yolu ile çözümlenir.

Madde 15 : Bir dava dilekçesi veya aynı nitelikte bir belge, işbu Sözleşme hükümleri gereğince, tebliğ edilmek üzere yabancı bir memlekete intikal ettiril¬diğinde, davalı mahkemeye gelmediği takdirde:

a) Belgenin, talep edilen Devlet topraklarında oturan kimselere tebliğ edilmek üzere hazırlanmış o memleketin tebligatla ilgili mevzuatına uygun bir şekil¬de tebliğ edilmiş olduğu veya;

b) Belgenin, işbu Sözleşmede öngörülen başka bir usulle davalıya veya ikametgahına tebliğ veya tevdi olunduğu ve bu hallerden her birinde tebliğ veya tevdi keyfiyetinin davalının savunmasını hazırlaması için yeteri kadar vakit bıra¬kacak bir tarihte tebliğ veya tevdi edilmiş bulunduğu tebeyyün etmedikçe ha¬kim kararı ertelemek zorundadır.
Âkit Devletlerden her biri, birinci fıkra hükümlerine rağmen, tebliğ veya teslim keyfiyetini belirten bir tebliğ tasdiknamesi alınmamış olsa bile, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halind3, hâkimlerin hüküm verebileceğini beyanda muhtardır:

a) Belgenin işbu Sözleşmede öngörülen usullerden bîri ile intikal ettirilmiş olması;
b) Belgenin gönderilme tarihinden itibaren, altı aydan az olmamak üzere, hâkimin her özel duruma göre takdir edeceği bir sürenin geçmiş bulunması;
c) Talep edilen Devletin yetkili makamları nezdinde yapılan bütün teşebbüslere rağmen herhangi bir tebliğ tasdiknamesi elde edilmesinin mümkün olma¬ması.
İşbu madde hâkimin, acil hallerde geçici veya koruyucu tedbirler almasına engel teşkil etmez.

Madde 16: Bir dava dilekçesi veya aynı nitelikte bir belge, işbu Sözleşme hükümleri gereğince tebliğ edilmek üzere yabancı bir memlekete intikal ettirildi¬ği ve mahkemeye gelmeyen davalı aleyhine karar verildiği takdirde, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde hâkim, kanun yollarına müracâatını sağlamak üzere, süre aşımının davalı hakkındaki neticelerini kaldırmaya yetkilidir:

a) Davalının kendi kusuru bulunmaksızın savunmasını hazırlamak üzere dilekçeden veya, kanun yollarına müracaat hakkını kullanması için, karardan vak¬tinde haberdar olmaması;
b) Davalı tarafından ileri sürülen def ilerin dayanaktan yoksun bulunmaması.
Süre aşımının neticelerinin kaldırılması hakkındaki müracaat, davalının karara bilgi edinmesinden başlayacak makul bir süre içinde yapılmadığı takdirde ka¬bul edilmez.
Âkit Devletlerden her biri, kararın verildiği tarihten itibaren bir yıldan az olma¬mak kaydı ile, bildirisinde belirteceği sürenin geçmesinden sonra yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceğini beyanda muhtardır.
İşbu madde, ahvali şahsiye ile ilgili kararlar için uygulanmaz.

BÖLÜM II:  GAYRİ ADLİ BELGELER

Madde 17: Âkit Devletlerden birinin makam ve adalet görevlilerinden sadır olan gayrı adli belgeler tebliğ edilmek üzere, işbu Sözleşmede öngörülen usul ve şartlar uyarınca başka bir Âkit Devlete intikal ettirilebilir.

BÖLÜM III:   GENEL HÜKÜMLER

Madde 18: Âkit Devletlerden her biri, Merkezî Makam dışında ve buna ilâve¬ten yetkilerinin şümulünü tespit edecekleri başka makamlar da tayin edebilirler.

Ancak, tebliğ isteğinde bulunan, her zaman, doğruca Merkezi Makama başvurabilir.
Federal Devletler, birden fazla Merkezi Makam tayin etmekte muhtardır.

Madde 19: İşbu Sözleşme, Akit Devletlerden her birinin, mevzuatının, kendi topraklarında tebliğ edilmek üzere dış memleketlerden gelen belgelerin intikali için yukarıdaki maddelerde öngörülmeyen başka şekillere müsaade etmesine engel teşkil eylemez.

Madde 20:  İşbu Sözleşme, Âkit Devletlerin: 
a) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasının intikal ettirilecek belgelerin iki nüsha olarak düzenlenmesine ait hükümlerine;
b) 5 inci maddenin 3 üncü fıkrasıyla 7 nci maddenin kullanılacak dillere ait
hükümlerine;
c) 5 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükümlerine; d) 12 nci maddenin 2 nci fıkrasına
istisna teşkil edecek hükümler koymak üzere aralarında anlaşmalarına engel teşkil eylemez.

Madde 21 : Âkit Devletlerden her biri, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii anından veya daha sonraki bir tarihte:
a) 2 ve 18 inci maddelerde öngörülen makamların,
b) 6 nci maddede öngörülen ilmühaber düzenlemeğe yetkili makamın;
c) 9 uncu madde uyarınca konsolosluklar vasıtası ile intikal ettirilen belgeleri
kabule yetkili makamın,tayinini Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirecektir.

Âkit Devletlerden her biri, gerektiğince;

a) 8 ve 10 uncu maddelerde öngörülen intikal yollarının kullanılmasına karşı
plan itirazlarını;
b) 15 inci maddenin 2 nci fıkrası ile 16 nci maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen beyanları
c) Yukarıda sözü edilen tayin, itiraz ve beyanlarda vuku bulacak her türlü değişiklikleri aynı şartlar altında bildirecektir.

Madde 22: İşbu Sözleşme, tasdik eden Devletler arasındaki ilişkilerde, Hu¬kuk Muhakemeleri Usulü ile ilgili olarak Lâ Haye'de sırası ile 17 Temmuz 1905 ve 1 Mart 1954'de imzalanan Sözleşmelerin biri veya diğerinde taraf oldukları nispette bunların 1 ila 7 nci maddelerinin yerine kaim olacaktır.

Madde 23 : İşbu Sözleşme, Hukuk Muhakemeleri Usulü ile ilgili olarak La
Haye'de 17 Temmuz 1905'te imzalanan Sözleşmenin 23 üncü maddesi ile yine
La Haye'de 1 Mart 1954'te imzalanan Sözleşmenin 24 üncü maddesinin uygulanmasına halel getirmeyecektir. 

Ancak, bu maddeler,.yalnız sözü edilen Sözleşmelerde öngörülen intikal usulleri ile aynı nitelikte olan intikal usulleri kullanıldığı takdirde uygulanacaktır.

Madde 24 : İlgili Devletlerin başka türlü anlaşmış olmaları hali müstesna, Âkit Devletlerce, sözü edilen 1905 ve 1954 tarihli Sözleşmelere ek olarak akdedilen Sözleşmeler işbu Sözleşme için de uygulanacaktır.

Madde 25 : İşbu Sözleşme, 22 ve 24 üncü maddelerin uygulanmasına ha¬lel gelmemek kaydı ile işbu Sözleşme ile düzenlenen hususlara ilişkin hüküm¬ler ihtiva edip de Âkit Devletlerin taraf oldukları veya olacakları Sözleşmeleri ih¬lâl etmez.

Madde 26 : İşbu Sözleşme, La Haye Devletler Hususi Hukuku Konferansı¬nın onuncu oturumuna katılan Devletlerin imzasına açıktır.
İşbu Sözleşme, tasdik ve tasdik belgeleri Hollanda Dışişleri Bakanlığına tev¬di olunacaktır.

Madde 27 : İşbu Sözleşme, 26 net maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen üçüncü tasdik belgesinin tevdiinden altmış gün sonra yürürlüğe girecektir.
İşbu sözleşme, imzalayan ve sonradan tasdik eden Devletlerden her biri için, kendi tasdik belgesinin tevdiinden altmış gün sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 28: La Haye Devletler Hususî Hukuku Konferansının onuncu oturu¬munda temsil edilmeyen her Devlet, 27 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca yü¬rürlüğe girmesinden sora işbu Sözleşmeye iltihak edebilir. İltihak belgesi, Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir.

İşbu Sözleşme, iltihak edecek her Devlet için ancak bu tevdi keyfiyetinden önce tasdik eden bir Devletin, iltihakının Hollanda Dışişleri Bakanlığınca kendisi¬ne bildirilmesinden itibaren, altmış gün içinde yapacağı bir itirazı olmadığını bu Bakanlığa bildirildiği takdirde yürürlüğe girecektir.

İtiraz vaki olmadığı takdirde Sözleşme, iltihak eden bir Devlet için, yukarıda¬ki fıkrada sözü edilen sürelerin bitimini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe gire¬cektir.

Madde 29: Her Devlet, imza, tasdik veya iltihak sırasında, işbu Sözleşmenin Milletlerarası alanda temsil ettiği toprakların tümünü veya bunlardan biri ve¬ya bir kaçını kapsayacağını beyan edebilir. Bu beyan, Sözleşmenin sözü edilen Devlet için yürürlüğe girdiği.tarihte hüküm ifade edecektir,

Bundan sonra yapılacak bir nitelikteki her kapsama alma, Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir.

Sözleşme, kapsama alınan topraklar için, yukarıdaki fıkrada sözü edilen bildirinin yapılmasından altmış gün sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 30 : İşbu Sözleşmenin, süresi, sonradan tasdik veya iltihak eden Devletler için dahi, 27 nci maddenin İnci fıkrası uyarınca.yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren beş yıldır.
Sözleşme, fesih ihbarı vaki olmadıkça, her beş yılda bir zımnen yenilenmiş olacaktır.
Fesih ihbarı, beş yıllık sürenin bitiminden en az. altı ay önce Hollanda Dışişle¬ri Bakanlığınâ yapılacaktır.fesih, keyfiyeti, Sözleşmenin uygulandığı topraklardan bazılarına kısıtlı kala¬
bilir. .

Fesih keyfiyeti ancak bunu ihbar eden Devlet hakkında hüküm ifade edecek¬tir. Sözleşme diğer Âkit Devletler için yürürlükte kalacaktır.

Madde 31 : Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 26 ncı maddede sözü edilen Dev¬letlerle 28 inci madde uyarınca iltihak edecek Devletlere:

a) 26 ncı madde sözü edilen imza ve tasdikleri;
b) İşbu Sözleşmenin, 27 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca yürürlüğe gireceği tarihleri;
c) 28 inci maddede sözü edilen iltihakları ve bunların hüküm ifade edeceği
tarihleri;
d) 29 uncu maddede sözü edilen kapsama alma keyfiyetleri ile bunların hüküm ifade edeceği tarihleri;
e) 21 inci maddede sözü edilen tayin, itiraz ve beyanları;
f) 30 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında sözü edilen fesih ihbarlarını bildirecektir.
Bunu teyiden, usulüne uygun olarak yetkili kılınan aşağıdaki imza sahipleri
işbu sözleşmeyi imzalamışlardır. .

15 Kasım 1965'te ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce ve tek nüsha olarak yapılmış olup Hollanda Hükümeti arşivine tevdi edi¬lecek ve tasdikli birer sureti La Haye Devletler Hususî Hukuku Konferansının Onuncu oturumunda temsil edilen Devletlerden her birine diplomatik yoldan inti¬kal ettirilecektir.

SÖZLEŞMENİN EKİ FORMÜL TALEPNAME

Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliği için
La Haye'de.... 196 tarihinde imzalanan Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli ve Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme
Talepte bulunanın hüviyeti Muhatap Makamın
ve adresi adresi
Aşağıda imzası bulunan müracaatçı, aşağıda yazılı belgeleri iki nüsha
göndermek ve her bir nüshasının sözleşmenin 5 inci maddesine uygun olarak en
kısa zamanda, (Muhatabın kimliği ve adresi)...... 
a) Sözleşmenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendindeki hükme
göre(*) 
b) Aşağıdaki özel usul ite (5 inci maddenin 1 inci fıkrasının b bendi (*)
c) Kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde muhatabına tevdi suretiyle (5 inci maddenin ikinci fıkrasi) (*)
tebliğini talep etmekle şeref duyar.
Tebliğ edilen belgeler ile eklerin (*) birer nüshasının arka sayfada belirtil¬diği şekilde bir tebliğ tasdiknamesi ile birlikte talepte bulunana iadesi veya iade¬sinin sağlanması bu makamdan rica olunur.
Belgenin listesi
        Düzenlediği yer ............
        Tarih
 ,. .:.        1mza ve/veya mühür... 
(*)  Lüzumsuz olanları çiziniz. 26

(TALEPNAMENİN ARKA SAYFASI) TEBLİĞ TASDİKNAMESİ
Aşağıda imzası bulunan Makam, Sözleşmenin 6 ncı maddesi uyarınca belgelerin;
1)  tarihinde.................. ,.
  (Yer, cadde (Sokak), numara) de
5 inci madde öngörülen aşağıdaki usullerin biriyle
a) Sözleşmenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yazılı şe-
kilde(*)
b) Aşağıdaki özel bir usulle (*) 
c) Kendi nzasiyle kabul eden muhataba tevdi suretiyle tebliğ edildiğini (*)
Talepnamede sözü edilen belgelerin................ ; .......
  (Tebliğ edilenin kimliği ve sıfatı)
muhatapla olan münasebeti (Ailevi, iş dolayısıylie veya başka suretle) 
 a tedvi edildiğini,
d) Belgelerin aşağıdaki nedenlerle tebliğ edilemediğini tasdik etmekle
şeref duyar: (*)
Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca müracaatçının ilişik belgede açıklanan masrafları ödenmesi veya iade etmesi rica olunur(*)
                                                      EK
İade olunan belgeler: 
  . Düzenlendiği yer 
Gerektiğinde tebliğ işlemini Tarih.... 
tesbit eden belgeler: İmza ve/veya mühür.
(*) Lüzumsuz olanları çiziniz.

TEBLİĞ EDİLECEK BELGELERİN ÖZETİ

Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli ve Gayri Adli ve Gayri Adli evrakın
yabancı memleketlerde tebliğine dair La Haye'de ................... 
196   'de imzalanan Sözleşme
5 inci maddenin 4 üncü fıkrası)
Talep eden merciin adı ve adresi : 
Tarafların Kimlikleri (*) : 
(*) Var ise belgelerin gönderilmesi ile ilgili şahsın kimliği ve adresi

ADLİ BELGELER(**)
Belgenin mahiyeti ve konusu    : ....
Davanın mahiyeti ve konusu -ve varise- ihtilaf konusu meblağ :.........
buruşmanın yeri ve tarihi (**)   : . . 
Kararı veren mahkeme (**)      : 
Karar Tarihi (**).- :   
Belgelerde belirtilen süreler{**): ..*... 

GAYRİ ADLÎ BELGELER^*)
Belgenin mahiyeti ve konusu(**):. ..............; 
Belgelerde belirtilen süreler(**): 
(**)   Lüzumsuz olanları çiziniz.    

22.06.1987