• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Yabancı Yatırımlar

dosya_2017-11-02_08-03-32_67-8.jpg

TÜRKİYE'DE YATIRIM

 

2003 yılında çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye''de yabancı yatırımların daha çok teşvik edilmesi amacıyla yapısal değişiklikler getirilmiş olup temel değişiklik, eleme rejiminden izleme sistemine, ön izin almak zorunluluğundan bilgi verme yükümlülüğüne geçilmesidir. Yabancı yatırımların desteklenmesi ve koordinasyonu amacıyla Yatırım Danışma Konseyi ve koordinasyon komiteleri kurulmuştur.

 

Bu yapısal değişiklikler, 70 milyonluk büyük nüfusa, dinamik ve hızla gelişen bir ekonomiye, geniş iç pazara, vasıflı işgücüne, gelişmiş iletişim ve bankacılık sektörlerine, AB gümrük biriliğine, artan uluslararası yatırımlara sahip olan ve AB tam üyeliği görüşmeleri içinde bulunan Türkiye''nin yatırım çekici potansiyelini arttırmıştır. Eşsiz turistik zenginlikleri de olan Türkiye, Kafkas, Orta Asya ve orta Doğu ülkelerine yönelik uluslararası ticaretin toplanma ve dağıtım noktası olma potansiyeline de sahiptir. 

YENİ YASANIN GETİRDİĞİ İYİLEŞTİRMELER - YATIRIM TEŞVİKLERİ

 

-Türkiye''de yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu   kaldırılmış olup yatırımcı tüm kuruluşlara Türk Şirketi statüsü tanınarak yerli şirketlerin tüm   hak ve yükümlülükleri aynen geçerli kılınmıştır.

-Mevcut yatırım hakları müktesep olarak devam etmektedir.

-Uluslararası standartlara uyum, Uluslararası Tahkim,

-Yabancı yatırımcı tanımının Türkiye dışında tescil edilmiş şirket ve kuruluşlar ve Türk    vatandaşı olmayan kişiler ile Türkiye dışında yerleşik Türk vatandaşların da dahil   edilmesi,

-Bazı makine ve malzemeye uygulanan gümrük vergisi ve KDV''den muafiyet,

-Bazı gelir vergisi ve sosyal sigorta işveren katkısından muafiyet,

-Serbest Ticaret Bölgelerinin dış satıma yönelik alanlarında üretici firmaların bazı kurum  ve  gelir vergiler ile ithal edilen malların bazı gümrük vergilerinden muafiyet, ithal edilen   makinelerin yaşlarına ilişkin kısıtlamalarının kaldırılması,

-Anayasa, ilgili yerel kanun ve uluslararası anlaşmalarda yer alan koşullar dışında   kamulaştırmaya karşı koruma getirilmesi ve , taşınmaz edinme hakkının sağlanması,

- Yabancı yatırımcıları Türkiye''deki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin dışarı serbestçe   transfer edilebilmesi.

 

TÜRKİYE'DE NEDEN YATIRIM YAPMALI? 

 


Eşsiz coğrafi yerleşim; Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları üzerindeki yerleşimi sayesinde Doğu ve Batı arasında eşsiz bir coğrafi yerleşime sahiptir. Orta Asya ve Orta Doğuda yeni gelişmekte olan pazarlara yakınlığı sayesinde eşsiz yatırım fırsatları yaratmaktadır. 

Güçlü uluslar arası yatırım sicili; Yaklaşık 4000’den fazla yabancı sermayeli şirketin varlığı Türkiye’deki yatırım ortamı ve fırsatları hakkında bilgi vermektedir. 

Hızlı gelişen ekonomi; Son 5 yıl içersindeki ortalama % 5.4 ortalama büyüme hızı dinamik ve gelişen bir ekonomiyi işaret etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü tarafından da Türkiye dünya ticaretinde en dinamik 20 ülkeden biri olarak açıklanmıştır. 

Geniş Yerel Pazar; Yaklaşık 70 milyonluk nüfusuyla ve hızla artan müşteri satın alma gücüyle, Türkiye yatırımcılara geniş bir yerel pazar vaat etmektedir.  
Yetenekli rekabetçi işgücü; Türkiye’deki işgücü yetenekleri, öğrenme kapasitesi ve rekabetçi oluşuyla yabancı yatırımcılar için fırsatlar oluşturmaktadır. 

Yüksek Kalite Standartları: Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite merkezli gelişmeler her geçen gün artmakta olup, birçok firmanın Avrupa Kalite Ödüllerini kazanmasıyla bu gerçek Türk şirketlerince de kanıtlanmıştır. 
Enerji kaynaklarına geçiş yolu; Türkiye, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’ya coğrafi yakınlığı sayesinde petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına ulaşım açısından çok önemli bir noktadadır. 

Telekomünikasyon ağı; Türkiye’nin en sok teknoloji ile donatılan genç telekomünikasyon ağı, gelişmiş ülkelerin sistemleriyle kolayca yarışabilecek seviyededir.

Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa’ya güçlü bağlar : Asya ve Avrupa kıtaları üzerindeki yerleşimi ve özellikle Kafkaslar ve Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetleri ile güçlü tarihsel ve kültürel bağları sayesinde Türkiye bu ülkelerdeki pazarlara giriş açısından önemli bir geçiş konumundadır.

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

 

 KANUN NO: 4875

Kabul Tarihi: 5 Haziran 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Haziran 2003 - Sayı: 25141

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. - Bu Kanunda geçen;
a) Yabancı yatırımcı: Türkiye''de doğrudan yabancı yatırım yapan,
1) Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,
2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,
b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,
1) Yurt dışından getirilen;

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,
- Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),
- Makine ve teçhizat,
- Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) Yurt içinden sağlanan;
-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,
- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,
Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;
i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,
ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,
c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,İfade eder.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar

MADDE 3. - a) Yatırım serbestisi ve millî muamele
Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe;

1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye''de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
b) Kamulaştırma ve devletleştirme

Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

c) Transferler
Yabancı yatırımcıların Türkiye''deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.
d) (...) (Madde 3 ün (d) bendi, Anayasa Mahkemesi''nin 16.4.2008 tarih ve 26849 sayılı R.G.''de yayımlanan, 11.3.2008 T., 2003/71 E. ve 2008/79 K. sayılı Kararı ile yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)  


e) Uyuşmazlıkların çözümü
Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.

f) Nakit dışı sermayenin değer tespiti
Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.
g) Yabancı personel istihdamı

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir.
27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte; yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlardan hangilerinin bu kapsama gireceği ile söz konusu yönetmelik kapsamında izin verilecek kilit personelin tanımı ve çalışma izinlerine ilişkin özel nitelikteki diğer esas ve usuller belirlenir.
Bu kapsamda istihdam edilecek personele, 4817 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. İstihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele, 4817 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının hangi durumlarda uygulanacağı hazırlanacak yönetmelikte  belirlenir.

h) İrtibat büroları
Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye''de ticarî faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.

Politika belirleme ve bilgi isteme

MADDE 4. - Müsteşarlık; kalkınma plân ve yıllık program hedeflerini, ülkenin genel ekonomik durumunu, dünyadaki yatırım eğilimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarının görüşlerini dikkate alarak, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin politikaların genel çerçevesini belirlemeye, bu amaçla diğer kuruluşların faaliyetlerine katılmaya yetkilidir. Doğrudan yabancı yatırımları ilgilendiren mevzuatta yapılacak değişiklik ve yeni mevzuat taslakları hakkında Müsteşarlığın uygun görüşü alınır.

Müsteşarlık, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgi sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla, yatırımlar hakkındaki istatistiki bilgileri, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarından istemeye yetkilidir.

Yabancı yatırımcılar, yatırımları ile ilgili istatistiki bilgileri Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa bildirirler. Söz konusu bilgiler istatistik amaçları dışında ispat aracı olarak kullanılamaz.

Çeşitli hükümler

MADDE 5. - a) Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar
18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketler, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu Kanuna tabidirler.
b) Yönetmelik

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle  düzenlenir.
c) Yürürlükten kaldırılan hükümler
18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta, 6224 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
d) Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut kararname, tebliğ ve genelgelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

03.07.2012 tarihli ve 28342 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 20.08.2003 tarihli 25205 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin yeni hali şu şekildedir;

 

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

    Amaç ve Kapsam

 

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 05/06/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

 

    Dayanak

 

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu''nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

    Tanımlar

 

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

    a) Bakanlık::Ekonomi Bakanlığını,

 

    b) Genel Müdürlük: : Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

 

    Kanun : 05/06/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu,ifade eder.

 

    İKİNCİ BÖLÜM : Bilgi İsteme

 

    Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak İstatistiki Bilgiler

 

    Madde 4 - Bakanlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye ,

 

Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder.

 

    Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,

 

    a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak "Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim

 

Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını,

 

    b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

 

    c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya "Hazirun Cetveli"nin bir nüshasını,Bakanlığa gönderirler.

 

    Madde 5 - a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;

 

    1) ) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

 

    2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,

 

    3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı

 

yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar

 

İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler.

 

    b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

 

    1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

 

    2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

 

    hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik

 

ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin

 

gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İrtibat Büroları

 

    İrtibat Bürosu Kuruluşu

 

    Madde 6 - Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye''de ticari faaliyette bulunmamak

 

kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

 

 Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir

 

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

 

    Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.”

 

    Müracaatta Aranacak Belgeler

 

    Madde 7 - Türkiye''de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir:

 

    a) Başvuru formu (EK-6),

 

b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

 

    c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

 

    ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

 

    d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

 

    e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

 

    İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler

 

    Madde 8 - - İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir

 

    a)İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

 

    b)Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 

Faaliyet


Süre (Yıl)


Temsil ve ağırlama

(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)


5


Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini


(Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)


5


Teknik destek

(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)


5


Haberleşme ve bilgi aktarımı


(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)


5


Bölgesel yönetim merkezi


(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri,  araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)


10

 

 

 

   c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

 

    ç) İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

 

    d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

 

    e) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.”

 

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

 

    Şirket Türleri

 

    Madde 9 - Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu''nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu''nda düzenlenen adi şirketlerdir.

 

    Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve Türk Ticaret Kanunu''nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini taşımayan ortaklıklar, Kanun''un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar.

 

    Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşları

 

    Madde 10 - Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun''un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

 

    Bilgi Formlarında Değişiklik

 

    Madde 11 - Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

 

    Geçici Madde

 

    Geçici Madde 1 - 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 07/06/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım İzin Belgeleri üzerinde işlem yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.

 

    Yürürlük

 

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

    Yürütme

 

    Madde 13 -Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür..

 

    (Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-6 İrtibat Büroları Başvuru Formu ile EK-7 Taahhütname eklenmiştir.)