• Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 Kağıthane/İSTANBUL
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalandanismanlik.com.tr

Tasarım

tasarim.jpg

Tasarım

Tasarım, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eden ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerden kaynaklanan görünümüdür.

Sınai mülkiyet kanunu hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması halinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bu kanunla sağlanan haklar kapsamında korunur.

Tasarım tescili, ürünlerinize kimlik kazandırır ve tekel hakkı sağlayarak sadece size ait olduğunu belgeler.

Koruma Süresi

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.

Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.

Tasarım Tescil Başvurusu

Başvuru sahibi: Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır. Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler.

Tasarımcı: Tasarımı gerçekleştiren kişidir. Grup çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Ancak talep edildiği takdirde gizli de tutulabilmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.

Tasarım Hakkının Sona Ermesi

Tasarım hakkı; 
a) Hükümsüz sayılması,
b) Koruma süresinin dolması veya tescilin yenilenmemesi, 
c) Hak sahibinin hakkından vazgeçmesi sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Tasarımın Koruma Alanı

Tasarım, ilgili ülkede o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun için tasarım kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir.

Tasarım Başvurusu İşlem Aşamaları

- TP’de tasarım başvurusunun dosyalanması (1 gün)
- TP’de başvurunun incelenmesi (incelemeye tabidir.) 
- İlan kararı “ tasarımın yayınlanması” (3 ay) 
- Tescil belgesi (ilan süresinin dolmasına müteakip yaklaşık 1 ay) 
- Kontrol (1 gün)